Тазалаучу комплексни хайырлылыгъы уллу боллукъду

Кёп болмай   Май  районну администрациясыны башчысы  Татьяна Саенко РФ-ни эл мюлк министрини орунбасарыны кенгешчиси  Алексей Давиденко,  КъМР-де Тынгылы къурулуш бардырыу жаны бла управленияны эм подряд организацияны келечилери бла бирге   Майский  шахарда кир сууну тазалагъан комплексни къурулушуна къарагъандыла. Аны юсюнден  муниципалитетни пресс-службасындан билдиредиле.

Бюгюнлюкде мында   бетондан бла темир ауладан   тазалаучу    резервуарланы  ишлейдиле.  Алгъадан  1000 кВА кючю болгъан трансформатор подстанция да къуралгъанды, аны бла  бирге 125 диаметрлик суу баргъан эки быргъы да  тартылгъанды. Аланы бири от ёчюлтюрча гидрантха къошуллукъду экинчиси уа ичер суу бла жалчытырыкъды.  

Саулай айтханда,  Алексей Давиденко   къурулушну  жаратханын билдиргенди, бир-бир кезиуле бла байламлы  подряд организациягъа эсгертиуле да этгенди. Ол санда графикден кеч къалмазча мындан арысында да тириракъ къармашыргъа чакъыргъанды.   

Объект  былтыр Майский шахар «Эл жерлени комплекс халда айнытыу» деген къырал прогрммагъа кхошулгъаныны хайырындан  ишленеди.  Ол районда болумну игилендирирге себеплик этген экинчи проектди. Алгъаракълада   сагъынылыгъан прогрмма бла Майскийни  Полевая орамы бла таза суу баргъан 633 метр чакълы ыз  тартылгъанды.  

Магометланы Сулейман.
Поделиться: