Жазылыу – 2021

Мындан ары да – «Заман» бла бирге!

Кертиси бла окъуна, ыйыкъла, айла къалай терк ётюп барадыла. Ма энтта сентябрь  жетди. Бу кезиуде уа, тёредеча, келлик жылны биринчи жарымына газетлеге, журналлагъа жазылыу кампания башланады.

Сиз, багъалы окъуучуларыбыз, сагъынылгъан болжалгъа почтаны къайсы бёлюмюнде да «Заман» газетге жазылыргъа боллукъсуз. Алты айгъа жазылыуну багъасы – 728 сом 76 капек.  Бу магъаналы  жумушну узакъгъа созмагъыз!

Бизни индексибиз – П 5893

Поделиться: