Семиртгичлени хайырланыу кёбейгенди

Къабарты-Малкъарда жыл сайын семиртгичлени хайырланыу ёсе  барады. Сёз ючюн, быйыл саулай республикада аланы 38 минг тоннасы салынырыкъ эсе, экинчи жылда  ол 3 минг тоннагъа неда 8 процентге  кёбейрикди, деп билдиредиле  КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

Быйыл бир гектаргъа минерал препаратладан  135 килограмм себилгенди, экинчи жылда уа ол  145,5 килограммгъа жетерикди. Аны бла бирге Россейни Эл мюлк министерствосу регионлагъа  аны кёрюмдюсюне къоша  барырларын эсгертгенди.

 - Республиканы аграрчылары жыл сайын бай  тирлик алыр  умутлудула. Болсада бюгюнлюкде  тийишли  семиртгичлени  салмай аллай жетишимлеге жетер онг жокъду.   Ол себепден  муратыбыз 2025 жылгъа препаратланы  53,3 минг тоннасын хайырланыргъа, неда  40 процентге кёбейтиргеди, - дейди КъМР-ни эл мюлк министри    Хасан Сижажев.

Курданов Сулейман.
Поделиться: