Ётюрюк хапарлагъа ийнанмагъыз!

Арт кезиуледе аналыкъ капиталдан 50 минг сомну къолгъа алыргъа боллукъду дегенни эшитип, МФЦ-гъа эмда Пенсия фондха республикада жашагъан адам сёлешип башлагъанды. МФЦ-дан бу иш бла байламлы тынгылы жууап бергендиле: «Была бары да ётюрюк хапарладыла, ийнанмагъыз, аналыкъ капиталны ахчасын жаланда закон бла белгиленнген жумушлагъа къоратыргъа жарайды»!

Учреждениядан билдиргенлерича, бу жалгъан хапарла Интернетде, социал сетьледе басмаланып тебирегендиле. Алада бирле ахчаны «биз да къолгъа алгъанбыз, сиз да ашыгъыгъыз, энтта да барды амал» деп алдайдыла халкъны. Айтханларына кёре, къошакъ тёлеуге 2016 жылны ахырына дери экинчи (неда аны ызындан къошулгъан) сабий туугъан, аны юсюне 2017 жылны аллындан башлап, быйылны ахырына дери энтта да бири къошулгъан юйюрле тийишлидиле. Алагъа МФЦ-гъа неда социал къоруулау аралагъа барыргъа керекди, деп алдайдыла. Пенсия фондда да аллай хапарлагъа ийнанмагъыз дейдиле!

Эсигизге сала айтсакъ, аналыкъ капиталдан ахчаны беш жумушха къоратыргъа эркинлик бериледи: жашау турмушну  игилендириу, сабийни окъутуу, ананы пенсиясын къурау, сакъат сабийлени социал жаны бла онгдуруу, 2018 жылда 1 январьдан сора экинчи сабий туугъан (неда тышындан алыннган) къолайсыз юйюрлеге хар айлыкъ тёлеулеге жибериу.

Быйыл капиталны ёлчеми быллай бирди:

- 466617 сом, экинчи сабий 2007-2019 жыллада туугъан эсе;

- 466617 сом, биринчи сабий быйыл туугъан эсе;

- 616617 сом, экинчи сабий быйыл туугъан эсе.

* неда ючюнчю эмда аны ызындан къошулгъан сабийле ючюн. Кеси да юйюр аналыкъ капиталны ары дери алмагъан эсе.
Белгилисича, юйюрлеге себеплик этиу программаны болжалы 2026 жылгъа дери созулгъанды.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: