Эм къарыулула «Атлантха» жыйылгъандыла

Нальчикде «Атлант» тренажёр залда орус жимден (штангагъа бир тюрлю ауурлукъну салып, аны талай кере кётюрюу, хорлагъаннга штанганы эм кёп кере кётюрген саналады)  Къабарты-Малкъарны биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла. Эришиулени «Нальчик» спорт школ бла республиканы пауэрлифтингден федерациясы къурагъандыла. Анга регионну районларындан бла шахарларындан 100-ге жууукъ адам къатышханды.

Эришиуде кеслерини ауурлукъ къауумларында Абайланы Сулим, Марат Махов, Алим Безиров, Артур Щербаков, Ахметланы Жамбулат, Альберт Елканов, Руслан Думанов хорлагъандыла, деп билдиргендиле республиканы Спорт министерствосуну пресс-службасындан.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: