Эл мюлк продукцияны ёлчеми ёсе барады

Къабарты-Малкъарда  былтыр эл мюлк продукцияны ёлчеми 1,8 процентге  ёсгенди. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, ол 46, 891 миллиард сомгъа жетгенди, деп билдиредиле Шимал Кавказстатдан.

Ол санда будайдан 151,2  минг тонна, чеплеуден 32,9 минг  тонна эм жемишден бла наныкъдан 259,4 минг  тонна тирлик  жыйылгъанды. Алай бла биринчини ёсюмю  27, 9 процентге, экинчини 15,7 процентге эм ючюнчюню   20,5 процентге жетгенди.

 

Поделиться: