Энергетикледен – спортну айнытхан эмда саусуз сабийлеге бакъгъан проектле

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю былтыр бизни республикада онеки социал учреждениягъа болушлукъ этгенди. Бу иш  аны «Таза энергия» деген программасыны чеклеринде тамамланнганды, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

Болушлукъгъа, саулай алып айтханда, 2,5 миллион сом  берилгенди. Ол санда сабий садикледе эмда орта школлада мюлк-техника онгланы кючлендириуге 700 минг сом къоратылгъанды. Сёз ючюн, деп айтханда, бу ахчагъа Къашхатауда «Нюр» садикде балала ойнарча майданчыкъ ишленнгенди, Аушигерде бла Нартанда орта школлагъа уа мебель бла окъутуу-методика оборудование  алыннганды. Сабий спорт школлагъа эришиуле бардырыргъа эмда башха жумушлагъа да 300 мингден аслам сом багъасы себеплик  этилгенди.

Компания хар жыл сайын бардырылгъан «Энергиядан туугъанла» деген,  федерал акциясыны чеклеринде Прохладныйде бла Урванда район больницалагъа 600 минг сом тургъан шёндюгю оборудование бергенди. Аны хайыры бла къагъанакълагъа бютюн тынгылы къараллыкъды. Дагъыда быллай бир ахчагъа Нальчикде биринчи номерли поликлиниканы кёзлеге  бакъгъан бёлюмюне медицина оборудование   алыннганды.

Былтыр гидроэнергетикле республиканы сабий фондуна 250 минг сом бергендиле. Анга эрттеден бери ауругъан сабийлеге багъалы дарманла сатып аллыкъдыла.

РусГидро Россейде эм уллу энергетика компанияладан бириди. Ол къолайсыз юйюрледе ёсген сабийлеге себепликге деп къурагъан «Таза энергия» жандауурлукъ программаны бардырып башлагъанлы бир ненча жыл болады. Аны чеклеринде регионлада къолайсыз юйюрледе ёсген сабийлеге себеплик этген, асламлы спортну айнытхан проектле тамамланыладыла. Ала бла байламлы Сабийлени къоруулауну кюнюнде эмда биринчи сентябрьде тюрлю-тюрлю акцияла да ётюучюдюле.
 
Компания башха программаланы юсю бла берген ахча техника чыгъармачылыкъ кружокланы бла сабий спорт биригиулени айнытыугъа, кёзлери осал кёрген эмда сакъат сабийлеге себепликге, медицина оборудование сатып алыргъа, экология эм билим бериу проектлеге эмда тийишли башха ишлеге къоратылады.

Жандауурлукъдан сора да, компания корпоратив волонтёрствону айнытады, ишчилерин социал жаны бла магъаналы проектлеге къатышыргъа кёллендиреди.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: