Къармашыуну къоймазгъа, сакълыкъгъа да эс бурургъа

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эм Шимал Осетия – Аланияда Управлениясыны бу кюнледе бардырылгъан кенгешинде ведомствону былтыргъы ишини эсеплерин чыгъаргъандыла эмда быйылгъа борчла белгилегендиле.

Жыйылыугъа Президентни СКФО-да толу эркинликли келечисини аппаратыны КъМР-да федерал инспектору Тимур Макоев, республиканы эл мюлк министрини орунбасары Мачраил Шетов, Къабарты-Малкъарда Референт араны башчысы Хаути Сохроков, Ветеринария управленияны  таматасы Аслан Арамисов эм башхала къатышхандыла, деп билдиргендиле Россельхознадзордан.

Ведомствону былтыргъы ишини  эсеплерин эмда быйылгъа борчларын  аны башчысыны орунбасарлары Дмитрий Меркулов бла Вера Беликова туура этгендиле. Ишни тамамлау эмда бухгалтер учёт бёлюмню таматасы Доттуланы Аминат административ практика, кадрла политика эм коррупциягъа къажау иш къалай къуралгъанын билдиргенди. Управленияны бла Референт араны специалистлери былтыр бирлешип не  жумушла  тамамлагъанларыны   юсюнден а Хаути Сохроков къысха айтханды.

Кенгешде ветеринар эм къырал жер надзорну бла битимлени карантинин тамамлау, урлукъгъа контроль этиу эмда мирзеуню качествосун бла къоркъуусузлугъун жалчытыу умутда план бла эмда андан тышында  ненча  тинтиу  бардырылгъаныны, аладан не  хайыр  чыкъгъаныны юсюнден да сёлешиннгенди. Дагъыда басма органла бла байламлыкъланы  игилендириуню амаллары  сюзюлгендиле.

Ишде жетишимле болдурур ючюн сагъынылгъан сфералада бютюн тири къармашыргъа кереклиси  белгиленнгенди.  Ол санда  контроль-надзор  сакълыкъ болургъа кереклиси эсгертилгенди.

Ахырында  быйылгъа  борчла  белгиленнгендиле. Ведомствону башчысы Рустам Абдулхаликов аны специалистлерине  ыразылыгъын билдиргенди.

 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: