Даражалы билим бериу арада кураторлукъ этеди

КъМКъУ-ну педагогика, психология эм физкультура-спорт институтуну студенти Виктор Кирпа  быйыл жайда Сочи шахарда фахмулу сабийлеге деп къуралгъан даражалы «Сириус» билим бериу арада ишлейди. Аны вожатыйныча уллу сынамы барды, ол СКФО-да студентлени арасында команданы кураторуна сайлауланы ётгенледен жангызды. Алай бла жашны спорт, илму, искусство ызлада 500 фахмулу школчуланы бирикдирген июльдагъы программагъа чакъыргъандыла.

Ол бизге «Сириусда» кезиую къалай озгъаныны юсюнден хапарлайды. Аны бойсунууунда болгъан жашланы бла къызланы энчиликлерини юсюнден соруугъа жаш былай жууаплайды: «Биринчи сменаны «Спорт» ызда ишлегенме. Менде хоккей команда эди. Сезимлерими юсюнден айтсам: аламат! Школчуланы сейир къаууму жыйылгъан эдиле. Ала бирси сабийледен башха тюйюл эдиле, бош заманларында ойнаргъа, кюлюрге сюедиле, алай аланы бир-бир къылыкъларыны айныулары энчиди.  Келген да аны ючюн этгендиле, ол жаны бла ёсерча.

«Сириус» лагерь тюйюлдю, билим бериу арады, сабийле да, бек биринчиден,  бери  окъургъа,  билимлерин ёсдюрюрге келедиле. Алагъа  битеу къыралдан сыйлы устазла, ахшы специалистле болушадыла.  Командаланы кураторлары уа, меничала,  сабийле арада тап болумлада турурча ишни жалчытадыла».

«Сириусда» куратор школчула бла ишлеуде уллу магъананы тутады, жорукъдача, ала чыгъармачылыкъ энчиликлери болгъан, ишлеринде дуния сынамгъа эм окъутууда бла юйретиуде жангы технологиялагъа таяннган жаш адамладыла.

«Командаланы кураторлары къоркъуусузлукъну, саулукъну, жашауну сакълайдыла, - деп ангылатады Виктор. – Кюнню окъуу низамына, расписаниягъа, жаш адамланы кёллерини жарыкълыкъларына, даулашлагъа эс бурадыла, билим бериу программаны къалай ангылагъанларына, окъуучуланы башламчылыкъларын жашаугъа кийириуге, къауумда ишлерге юйрениуге, къошакъ билим алыугъа да къайгъырадыла».

Кураторну ишинде эм къыйын не зат болгъаныны юсюнден Виктор Кирпа былай ангылатады: «Бек аллында къыйын эди. Ишни къурамын ангыларгъа да. Алай хар затха тюзелгенбиз. Фахмулу сабийле бла ишлер ючюн педагог кесини билимин ёсдюргенлей турургъа тийишлиди. «Сириус» педагогика усталыкъгъа  юйрене тургъан студентлеге профессионал жаны бла ёсерге онг береди. Инструктив сборлада бу сабийле бла ишлерча  кёп хапар, эсгертиуле да алгъанбыз», - дейди Виктор.

КъМКъУ-дан кураторну фахмулу сабийле бла  ишлеуде не зат сейирсиндиргенди десенг, аланы кеслери алларына тюз оноула этген ахшы къылыкълары, абаданланы болушдурмагъанлай къайсы къыйын болумдан да  чыгъаргъа онг тапханлары.

Университетибизден студентге  жетишимле тежейбиз эм ол «Сириусда» ишин тап ахырына жетдирлигине ийнанабыз.

Эсгертиу халда:

Сочи шахарда «Сириус» билим бериу араны «Фахму эм жетишим» деген билим бериу фонд олимпиада инфраструктураны мурдорунда Россей Федерацияны Президенти  В.В. Путинни башламчылыгъы бла къуралгъанды.

«Сириус» билим бериу араны борчу  искусствода, спортда, керти илмулада, техника чыгъармачылыкъда фахмулу сабийлени алгъадан ачыкълап, аланы айнытыуду эм профессионал болушлукъ тапдырыуду. Ол жылны узунуна ишлейди. Сабийлени жоллары, анда тургъанлары хакъсызды. Ай сайын «Сириусха» Россейни битеу регионларындан 10-17 жыллары толгъан 800 сабий келеди. Аланы биргелерине арада усталыкъларын ёсдюрген 100-ден артыкъ преподаватель бла тренер боладыла.

Жаш адамаланы  спорт, физика-математика, химия-биология школланы алчы педагоглары, академиялы музыкада, классика балетде эм суратлау искусствода  атлары айтылгъан адамла юйретедиле.  Билим бериу программа 24 кюндю, ары усталыкъ жаны бла дерсле, ёсюуге жораланнган бош заман, мастер-классла, кеслерини бёлюмлеринде жетишимли болгъан устала бла чыгъармачылыкъ тюбешиуле, саулукъ сакълау процедурала, жылны ичинде уа  битеулю билим бериу киреди.

Жангуразланы Нажабат хазырлагъанды.
Поделиться: