Кизиловкада сатыу-алыу деген боллукъ тюйюлдю

Нальчикчиле, тёгерекдеги элледе жашагъанла да биледиле Долинскеде жюн базарны бирси жанында Кизиловка къаяны башына элтген жолчукъ (терренкур) эрттеден бери болгъаныны, ары кюн сайын аслам адам жюрюгенини юсюнден. Алгъаракъда шахарны мэриясы аны тапландырыргъа умут этип, аны юсюнден адамланы оюмларын соргъанды. Бу ишни шахарны айнытыу «Арт-зал «Платформа» деген институт бардыргъанды.

Сорууланы эсеплерине кёре, адамла ол жолну узунлугъунда сатыу-алыу объектле болурун дурус кёрмегендиле. Мэрия да ала жанлы болуп, ызы бла  архитекторладан, урбанистледен, суратчыладан эмда дизайнерледен къауум къурагъанды, ала уа жолчукъну жангыртыу проектин жарашдыргъандыла. Анга кёре этиллик ишле ол тийреде табийгъат ландшафтны тюрлендирлик тюйюлдю. Аны бла бирге кёпюрге бла тапкалагъа ремонт этилликди, станцияла (архитектуралары сакъланып) жангыртыллыкъдыла, спорт бла кюреширча комплексле да орнатыллыкъдыла.

Проект кезиу-кезиу бардырыллыкъды, кеси да шахарчыланы оюмларын, излемлерин сурай алай. Соруула «Тири гражданин» деген порталда бардырыладыла. «Платформаны» келечилери уа гражданла бла тюбешип, терренкурда этиллик ишлени юсюнден жик-жиги бла ангылатырыкъдыла.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: