Майскийде школгъа ремонт этиледи

Май районда келир окъуу жылгъа хазырланыу барады. Школланы кёбюсюнде сюртюу-бояу ишлени бардырадыла, бирлеринде уа хар нени да тамам этип бошагъандыла. Аслам жумуш а Майский шахарны онунчу номерли орта школунда этилирге керекди, деп билдиргендиле районну администрациясыны пресс-службасындан.

Бу окъуу учрежденияны баш мекямы 1957 жылда ишленнгенди. Ол тозурагъанлы иги кесек заман болады. Объектни жылыу бла жалчытхан системасы, башха коммуникациялары да эскидиле. Аны экинчи корпусу да доюн тюйюлдю. Прораб Мухамед Карамурзов айтханнга кёре, шёндю къурулушчула жангы терезеле орнатыу бла кюрешедиле эмда школну башын жаба турадыла. Сюртюу-бояу эмда сантехника ишле да къыстау барадыла.

Районну Билим бериу управлениясыны башчысы Галина Маерле билдиргенича, шахарны ол кесегинде окъуучуланы санына дайым къошула барады. Быйыл аланы саны 180-ге жетгенди, биринчи классха уа 27 сабий барлыкъды. Аны себепли школгъа ремонт этилгени бек ахшы иш болгъанды.

Махкемени жангыртыу «Шёндюгю школ» деген федерал проектни хайыры бал бардырылады. Анга битеу да 28 миллион сом къоратыллыкъды. Объектде «Нальчикни къурулуш материалларыны заводу» ООО-ну 26 ишчиси къармашады. Проектге кёре школну хар неси да жангыртыллыкъды: мурдору кючлендирилликди, эки корпусуну башы алышындырыллыкъды, инженер коммуникациялары да тап халгъа келтирилликдиле.

Омарланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: