«Хар адамны сыфаты жашау халыны кюзгюсюдю»

Ариулукъ  кюнден кюннге  тюрлене тургъан затды. Ариу тиширыудан сейирлик, кёзню къууандыргъан зат дунияда жокъду. Алай учуп баргъан кюнле, айла, жылла чырайлы бетде кетмезлик ызла къоядыла, аны алгъын сыфатын тынч-тынч къурута. Абаданланы жаш заманларында тюшген суратларына къарагъанынгда, бир-бирде «Бу сизмисиз?»-деп къояса. О, заман, заман! Заманны бир кесекчикге окъуна алдаргъа бармыды амал? Аны юсюнден косметолог Гайыланы Света бла  ушакъ бардыргъанбыз.

- Света, бек биринчи соруу: адамны сыфаты не бла байламлыды?

-Бек биринчи, жашау халы бла. Насыплы эм насыпсыз адам бир кибик болмазлыгъы баямды. Андан сора ашагъан ашыбыз да сыфатыбызда кёрюнюп къалады. Андан сора уа жукъуну эм саулукъну магъаналарын чертирге сюеме. Къысха айтханда, хар адамны сыфаты жашау халыны кюзгюсюдю.

-Артистле ариулай къалай турадыла?

-Аланы асламысы пластика операцияла этедиле. Биринчиден, ол операцияла багъалыладыла, къоркъуусуз да тюйюлдюле. Кесилген жерде жара, ирин этип, бир-бирлени бетлеринде тапла да къаладыла. Экинчиден, пластиканы бир кере этдирген бла чекленип къалсанг, бир къауум жылдан бетинг, алгъынча, жыйырылып къаллыкъды. Къысхасы,  аны къайтара да эте турургъа керекди. Аллай ахчалары болгъанла уа аздыла.

-Сора уллу байлыгъы болмагъан адам ариулугъун сакълаяллыкъ тюйюлмюдю?

-Сакълаяллыкъды. Аны ючюн  кюн сайын бетни ариуларгъа сатылгъан сютчюкню (молочко) эм тоникни хайырланыргъа керекди. Аланы юслеринде къаллай териге жарашханлары жазылып болады. Къургъакъ териге жарагъаны жаулугъа хата этерикди. Алгъа мамукъчукъну сютчюк бла жибитип, бетигизни ариулагъыз, ызы бла башха мамукъчукъгъа тоник себип, аны бла сыйпагъыз. Андан сора крем жагъаргъа жарайды. Багъалы импорт косметикагъа ахчагъыз жетмей эсе, аз да жарсымагъыз. Дунияда битеу косметологланы оюмларына кёре, совет жылладан бери бизни къыралда чыкъгъан кремлени качестволары бек игиди. Эки-юч россейли кремни къатышдырып, анга оливка жауну тамдырып, ингирде бетигизге жакъсагъыз, андан хайыр чыгъарыкъды. Кёгетледен, балдан маскала бетни тонусда тутадыла.

Былайда бир затха энчи эс бурургъа сюеме: терини жылы суу бек бузады, аны себепли эрттенликде бетигизни къайнагъан суу неда лимон къошулгъан гара суу бла жууугъуз. Айхай да, адам кече татлы жукъламаса, кюндюз жунчугъан сыфат бла айланады. Ариу адамла солуй билген адамладыла.

Жарсыугъа, бир-бирле ишден келгенлей,  бетлеринден макияжны кетермейдиле, экинчи кюн эрттенликде бояу юсюне башхасын сюртюп къоядыла. Алай этерге арталлыда жарамайды. Тери бояуладан кече солургъа керекди.

-Косметиканы качествосу багъасына кёре бола болур.

- Угъай, кёбюсюнде флакон кремден неда духдан эсе багъады. Рекламагъа бек кёп ахча кетеди. Розницада жюз доллар тургъан флаконну ичинде продукция он центден багъа болмайды.

- Косметика адамны сыфатын ариу этгенин биз барыбыз да билебиз. Ол саулукъгъа заран а саламыды?

-Хау, салады. Косметика кёп заманны бузулмай турурча анга консервантла къошадыла - парабенле. Алимлени айтханларына кёре, бу консервантла тиширыуну ёшюню рак болуруна себеплик этедиле. Жууукъ заманда, баям, тынгылы тинтиуле этиллик болурла. Алай шёндю окъуна кёпле парабенлери болгъан дезодорантланы хайырланмайдыла.

- Сизге кюн сайын процедуралагъа тиширыула келедиле. Сиз аланы сыфатларын тинтгенде, не зат келеди эсигизге?

 -Насыплыла не заманда да ариуладыла. Кюнча жарыйдыла. Насыпсыз адамны уа тюнгюлгени бетине тёгюлюп къалады, кремле бла аны не хазна букъдуралгъын.

Байсыланы Марзият.
Поделиться: