Форумгъа къатышыргъа сюйгенлени саны башха жылладан эсе иги да кёп болгъанды

2020 жылда 21 июльда «Машук 2020» Шимал-Кавказ жаш тёлю онлайн форумгъа къатышырыкъланы регистрациясы ахырына жетгенди. Быйыл ол онлайн халда  бардырылгъаны ючюн  Россей Федерацияны СКФО-гъа кирмеген регионларындан да кёп заявка берилгенди.  «Машукга» къошулургъа  къыралны 72 субъектинден жаш тёлюню 888 келечиси къатышыргъа излегендиле, аланы араларында конкурс бир жерге 2,96 адам болгъанды, ол форумну тарыхында  эм уллу кёрюмдюдю.

Бек тири Краснодар край болгъанды (50 заявка), Москва (49 заявка), Белгород область (40 заявка), Ханты-Мансийск Автоном округ – Югра (36 заявка) эм Нижнегород область (30 заявка).

Россейни регионларындан жаш адамла форумдан не сакълагъанларын айтадыла. Рязаньдан Софья Серова проектге къошулургъа бир ненча кере излегенин айтады: 2018 жылда ол аны майданын жокълагъанды. «Быйыл жангыдан къатышыргъа сюеме, ол башха халда ётериги алай магъаналы тюйюлдю, барыбыз да Комсомол талада жыйылалмайбыз. Алай аны къураучулары хар ким да жюреги бла жаратхан хауасын мониторну экранындан да сакълаяллыкъларына ийнанама.

Билим бериу программаны сакълайма – билим алырча аллай кёп тюрлю майданла башха жерде бардыла деп билмейме. Андан сора да, Кавказда добровольчество жаны бла жашауда бардырылгъан проектлени юслеринден билирге, кесими сынамымы да ачыкъларгъа излейме. Сёзсюз, ингир жыйылыуланы сакъларыкъма, ала бек жарыкъ халда озуучулары себепли», - деп белгилегенди ол.

Свердлов областьдан Данил Гаптрахимов форумдан жангы билимни, хайырлы танышыуланы, грант конкурсда хорламны сакълагъанын билдиргенди: ол «Здоровый Незевай» проектин баямлар умутлуду, анга кёре  элдеги жаш тёлюге не жаны бла да жараулу спорт майданны жарашдырыргъа боллукъду. Андан сора да, жаш тёлю политика жаны бла специалист болгъаны себепли ол ючюнчю урумну билим бериу майданларында  бу жаны бла сынам алыргъа излейди.

«Машукну» аудиториясы 3000 адам бла чекленип къалмазлыгъын белгилерчады: дуния башында хар сюйген аны ачылыу эм жабылыу байрамларына, башха тюбешиулерине да онлайн халда къараяллыкъды. Эсигизге салайыкъ,  «Машук 2020» Шимал-Кавказ жаш тёлю онлайн форум 10 августдан 26 августха дери бардырыллыкъды.

Жангуразланы Нажабат.
Поделиться: