Кесибизде жарашдырылгъан алчы технологияланы АПК-да сингдирирге таукелдиле

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде эл мюлкде хайырланылгъан биопрепаратланы тинтиу бла байламлы «Иннагро» проектге къатышыуну юсюнден ушакъ баргъанды алгъаракъда. Бу проектни баш магъанасы – Россейде агропромышленность комплексге тийишли, кеси да конкуренциягъа чыдамлы технологияланы айнытыугъа себеплик этиудю, дегендиле университетни пресс-службасында.

«Иннагро» проектни МГУ-ну интеллектуал онгларыны миллет Арасы эмда студентлени, аспирантланы, жаш алимлени илму-проект ишлерине себеплик этиу Фонду къурагъан «Иннопрактика» компания быйыл бардырып тебирегенди. Бюгюнлюкде анга сынам халда Воронеж, Нижегородск эм Рязань областьла къатышадыла. Проектге себеплик этгенлени арасында гитче эмда орта эл мюлк предприятияла, уллу агропромышленность холдингле да бардыла. «Фосагро» эм «Мираторг» компанияла уа тинтиуле бардырырча онгла бередиле.

Быллай ишлени кезиуюнде малчылыкъда эмда битимчиликде хайырланыргъа тийишли препаратланы, пробиотик  къошакъланы, биоконсервантланы, биофунгицидлени, ёсюмню терклендирген затланы тинтедиле. Ала бары да айтхылы илму аралада жарашдырылгъандыла: МГУ-ну химия факультетини лабораториясында, фитопатология жаны бла Битеуроссей илму-излем институтда, «Биотехнология» илму-излем арада эм талай башхаларында.

Аграр университетде бардырылгъан тюбешиуге аны ректору Аслан Апажев, вузну алимлери эмда «Иннопрактика» компанияны келечилери къатышхандыла. Айтылгъаныча, жыйылыуда университетни сагъынылгъан проектге къатышыууну юсюнден сёлешгендиле.

- Бизни республиканы экономикасында эл мюлк аслам жерни алады. Былтыр бу сфера 54,1 миллиард сом багъасына хайыр келтиргенди. Аны бла бирге буруннгу жылда Къабарты-Малкъарда агросфераны бютюн тири айнытыр умутда «АПК-ны продукциясыны экспорту» деген регион проект бардырылып тебиреген эди. Сёзсюз, бу сферагъа бизни къыралда жарашдырылгъан технологияла бек магъаналыдыла. Республика ол сынам ишлеге къатышырыкъ эсе, биз КъМКъУ-ну илму онгларын да хайырланып, эксперт къауум къураргъа хазырбыз», - дегенди Аслан Апажев.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: