Жерлени хайырланыугъа контроль бютюнда кючлю болургъа керекди

Эл мюлк жерлени хайырланыуда баш магъана бу ишни къыйматлылыгъына бериледи, башхача айтханда  аз къоранчла этип, аны кесин да тозуратмай иги хайыр алыугъа. Аны себепли жерлеге надзор этиу системаны ишин жалчытханда, Россей Федерацияны Жер кодексини 72 статьясына тийишлиликде, къырал эмда муниципал власть органла бир бирлери бла байламлыкъда кюреширге керекдиле, дегендиле Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетия – Алания Республикада Управлениясыны КъМР-де къырал жер надзор бёлюмюнде.

Ведомствода айтханларыча, Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну «Къабарты-Малкъар  Республиканы тийресинде жерлеге муниципалитетлени жанындан контроль этиуню юсюнден» деген бегими, республиканы власть органлары бу ресурсну къыйматлы хайырланыу проблемагъа энчи эс бургъанларын шарт кёргюзтеди. Аллай умут бла хар районда да бу жаны бла тийишли жорукъла жарашдырылгъандыла.

Бегимге эмда Жер кодексини 72 статьясына тийишлиликде, эл мюлк жерлени хайырланыугъа контрольну жер-жерли самоуправление органла къолгъа алыргъа керекдиле. Дагъыда аллай тийрелени ёлчеми, халлери эмда ала нечик хайырланылгъанларыны юсюнден информация-аналитика базаны къурау да аланы борчларыды. Эл мюлк ишлеге хайырланыргъа деп белгиленнген, алай кеслери уа абериге да жаратылмай, бошуна тургъан жер участкала болгъаны ачыкъланса, аны юсюнден ала тийишли къырал органлагъа билдирирге керекдиле.

Бёлюмде белгилегенлерича, эллени араларында тийрелеге жер контроль этиу борч, закон бла ол эллени администрацияларыны, алай болмаса уа, ала кирген районну кесини администрациясыны боюнуна салынады. Бу жорукъ бизни республикада да ишлейди. КъМР-ни 2014 жылда 10 декабрьде къабыл этилген 64-РЗ номерли «Жер-жерли магъанасы болгъан талай жумушланы тамамлау эркинликни эллеге бериуню юсюнден» деген законуна тийишлиликде жерлеге муниципальный контроль этиу да алагъа кёчгенди.

Бюгюнлюкде эл мюлк жерлени хайырланыугъа кёз-къулакъ болуу иш  къайтарып жангыдан муниципал районлагъа берилгенди. Аны бла арендагъа берилген неда хайырланыуда болгъан эл мюлк жерлеге тийишли контроль этилликди.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: