Республикада турбизнес алгъыннгы халына жылны ахырына келирге боллукъду

Коронавирусну хатасындан регионда турист бизнес, жарым жылны ишлерге онгу болмагъанлай, уллу къоранчла этгенди. Курортла эм туризм министр Мурат Шогенцуковну оюмуна кёре, ол, чурумла чыкъмасала,  алгъыннгы халына жылны ахырына келирге боллукъду.

Пандемияны кезиуюнде 221 турист эм курорт объект ишлерин тохтатхандыла. 28 мартда битеу турист базала, музейле эм башха рекреация жерле барысы да жабылгъандыла. 2020 жылны биринчи жарымында регионнга 144 минг адам келгендиле, аланы солууларын къурау бла байламлы 1,6 миллиардха жумушла жалчытылыннгандыла,  ол а былтырдан эки кереге азды. Коронавирус экинчи кере жайылмаса, суула кётюрюлмеселе, ырхыла келмеселе, 2020 жылны аягъына былтыргъы кёрюмдюлеге жетерге жарарыкъды, дейди министр.

Республикада солургъа сюйгенлени саны алгъадан аз тюйюлдю, министерствону «исси» телефон ызына, социальный сетьледе аккаунтларына регионнга келирге сюйгенле заявкала аслам халда къоядыла. Ведомство да, туристле бизни республиканы сайлар ючюн, туроператорла бла ишлейди, льготала къурайды, тюрлю-тюрлю сейир мероприятияла бардырыр умутлуду. Мурат Шогенцуков белгилегенича, багъаланы да дайым эсепде тутаргъа тийишлиди: «Биз предпринимательлеге быллай неда аллай багъаланы тохташдырыгъыз деп айтыргъа эркин тюйюлбюз. Алай къыралны къатышыуу болгъан секторда ала бир шайгъа да кётюрюлмегендиле, инфляциягъа окъуна жетдирилмегендиле. Энчи секторну юсюнден айтханда уа, алагъа бусагъатда багъаланы ёсдюрюу адамланы чамландырлыгъын, ол а ахшы эсеплеге келтирмезлигин ангылатыбыз».

Ишлемеген кезиулеринде предприятиялагъа - мюлк-техника хазналарын игилендирирге, ишчилерини усталыкъларын ёсдюрюрге, властьлагъа уа регион туристлеге ариу кёрюнюрча мадарла этерге онг  берилгенди. Жолла тапландырыладыла, логистика игилендириледи, ол санда Нальчикни курорт кесегинде да. Къонакъ юйледе сервис да жангы даражагъа кётюрюлгенди, предпринимательле анга тюшюннгенлери да бек ахшыды. Юйренирге уа хакъсыз онлайн курсла да бардыла, алада къонакъбайлыкъ, туризм, къонакъ юйлени менеджменти жаны бла кёп керекли информация бериледи.

Министр эсгертгенича, къонакъла, регионда жашагъанла да солуугъа, тёреде бола келгенича, бегирек Минги тауну, Чирик кёллени, Чегем чучхурланы, Аушигерни сууларын, Огъары Малкъарны тарых-архитектура комплекслерин сайлайдыла. «Уллу-Тау» лагерь, Черек районда «Уштулу» къонакъ юй, «Гедуко» бла «Янтарный» термальный суула да солугъанланы алыргъа хазырдыла.

Долинскде федерал магъаналы  бальнеология «Нальчик» курортда къан эм нерва системаланы, аш эритген органланы, эндокринология, тери эм башха аурууланы багъаргъа боллукъду. Курортну аслам жерин шахарны солуу паркы алады, анда Кавказдан, Сибирьден, Узакъ Востокдан, Шимал Америкадан, Юг Европадан, Гитче Азиядан, Къытайдан бла Япониядан келтирилген тереклени бла юлкюлени 140-дан аслам тюрлюсю ёседиле.

Алгъадагъы жылланы эсеплерин келтиргенде, 2018 жылда регионда 552,3 минг адам солугъандыла,  былтыр аланы саны 602 мингнге жетгенди.

Кульчаланы Зульфия хазырлагъанды.
Поделиться: