Чурумла билмей тургъанлай чыкъмазча

Гидротехника кереклени халларын тинтир муратда МЧС-ни,  Ростехнадзорну  эм эксперт организацияланы келечилерини къатышыулары бла ишчи къауум къуралгъанды. Ала Бахсан-Малка илипинде бла «Республикала аралы магистраль каналла» учрежденияны бёлюмюню дамбасында болгъандыла. Эсеплеге кёре ишчи къауум энчи акт жарашдыргъанды.

Граждан къорууланыу эм халкъны ырахатлыгъын сакълау жаны бла управленияны баш специалисти Константин Кротков белгилегеннге кёре, хар гидротехника сооруженияны суу жыйылгъан жер неда илипин болсун, тинтилгенин анда къоркъуусузлукъ жалчытылыннганын кёргюзтген декларациясы болургъа керекди. Ол объектледе битеу ишле техника эм башха излемлеге кёре толтурулгъанларын, аланы хайырланнганда бузукълукъла неда чурумла чыкъмазына шагъатлыкъ этген, тюрлю-тюрлю аварияла болсала да, аланы ёлчемин тергерге эм терк мадарла этерге болушурукъ документди, дегенди ол.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: