Башларын кётюрмей къармашадыла

Республиканы Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерине кёре, бюгюнлюкге аграрийле мирзеулюк битимлени 35 минг гектарда оруп бошагъандыла. Тенглешдирип айтханда иш былтырдан эсе 20 процентге теркирек барады. Тирликлилик а тюрленмегенди – гектардан 32 центнер мирзеу чыгъады.

Жыйылгъан тирликни экиден бири кюзлюк будайды. Энтта да тогъуз минг гектардан а аграрийле кюзлюк арпаны жыйгъандыла. Будайны орталыкъ тирликлилиги 36 центнер болады, арпаны уа – 28.

Районланы арасында лескенчиле тирирек болгъандыла, дейдиле министерствода. Анда бир гектардан 42 центнер окъуна аладыла.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: