Цифралы технологияла жашауну не жаны бла да игилендирикдиле

Къабарты-Малкъар къырал университетде бу кюнледе Нальчикни цифралы копиясын къурау проектге жораланнган онлайн – сессия бардырылгъанды.  «Цифралы копия «Акъыллы шахарны» жашауда бардырыргъа себеплик этерикди. Аны хайыры бла заманны, ресурсланы да азыракъ къоратып, шахарны жашауун бютюн женгил тапландырыргъа боллукъду», деп билдиргендиле вуздан.

Онлайн – сессияны ишин КъМКъУ-ну ректору Юрий Альтудов ачханды. Ол экономикалы эмда социальный жашауну цифрагъа кёчюрюуге бийик магъана бергенди. Аны хайыры бла жамауат айный барлыгъына, экономиканы къыйматлылыгъы, жашауну качествосу да игилениригине  ишексиз болгъанын белгилегенди.

«Байламлыкъланы, ишлени, ресурсланы, сора дагъыда тийрелени къоркъуусузлугъун тийишдириу цифралы платформа» деген проектни презентациясын Москвада рынок прототипле къурау жаны бла Дизайн- араны келечилери Сергей Фирсов эмда Андрей Ивлев бардыргъандыла. Ала кеслери да бизни регионда къурала тургъан «Нейтрино, жангы материалла, информациялы технологияла эмда «жашил экономика» деген илму – билим бериу арагъа къатышырыкъладан бирлеридиле. Эсге сала айтсакъ, былтыр университет бла сагъынылгъан Дизайн-ара бирге ишлеуню юсюнден келишим этген эдиле.

Проектни сюзюуге КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Муаед Кунижев, КъМР-ни Башчысыны энчи келечиси Хачим Кармоков, республиканы цифралы айныу министри Ислам Ашхотов, Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны, власть органланы, бизнес – жамауатны келечилери, алимле да къатышхандыла. «Цифрагъа» кёчерге женгил онгла къурау цифралы экономикагъа кёчюуде, бизнес-жумушланы тийишдириуде, къоранчланы азайтыуда эмда файданы кёбейтиуде энчи магъаналы болгъанын сессиягъа келгенлени бары да белгилегендиле.  

Ахырында Ислам Ашхотов кёргюзтюлген проектге тийишли багъа берип,  Дизайн-араны келечилерине Нальчикни цифралы копиясын къурур амалны сюзюп, мадар этерге чакъыргъанды.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: