Суу бла жалчытхан объектле ток ызлагъа къошуладыла

 «Россети Северный Кавказ» компанияны бёлюмю «Каббалкэнерго»   Къабарты-Малкъарда ичер суу бла жалчытхан алты объектни  энергокюч сетьлеге  къошады.

 Алай бла егем районда   юч жангы скважина  ишленирикди. Аладан бири    Чегем шахарда тёрт мингнге жууукъ адам жашагъан   Назранов, Надречная орамланы, ол санда 2-чи номерли орта школну эм сабий садны да суу бла жалчытырыкъды.  «Каббалкэнерго» къысха заманда аны ток ызлагъа къошханды эм   22 кВт кюч бла ишлеген насосну да орнатханды. 

 Шалушкада да жангы скважина сюелтилиннгенди. Энди эки мингден артыкъ адам суу ючюн жарсымазча болгъандыла.  Мында да  32 кВт кюч бла ишлеген насос салыннганды.

Бюгюнлюкде  Нартан элде да   жангы быллай  объект бите турады. Аны хайыры бла жангы микрорайонда жашагъан   150 юйюр  таза  суу бла жалчытылынныкъдыла. Мында   32 кВт кюч бла тёрт насос ишлерикди.  Бусагъатда компанияны келечилери эки киломтр чакълы 6 кВ ток  чыбыкъны тартыргъа хазырланадыла, аны чеклеринде   элли чыпын да орнатыллыкъды. 

 Аушигерде уа  Бадраков атлы орамда сууну басымы жетмегени ючюн элли чакълы  арбаз  жылла бла жунчугъанлай тургъандыла. Кёп болмай а элни адаминистрациясы, энергетикле да болушуп,  эски скважинагъа 11 кВт кючю болгъан  жангы насос салгъанларындан  сора ол проблема  кетерилгенди. 

 Онеки минг адам жашагъан Заюковода да жангы скважина  ишленеди. Ол да  компанияны болушлугъу бла   26 кВ ток ызгъа къошуллукъду. Прохладна районда Лесной элде да  насосла ток ызлагъа къошулгъандыла.

 Саулай айтханда, «Россети Северный Кавказ»   сагъынылгъан социал магъаналы объектледе тийишли ишлеге  2 миллион сом бёллюкдю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Курданланы Сулейман.
Поделиться: