Алмала бла кеси кесибизни толусунлай жалчытырча

Кёп болмай «Россельхозбанкны»  экспертиза арасы Россейде алмала рынокну  тинтгенди. Аланы тергеулерине кёре,  терк айныгъан терек бахчаладан  2024 жылда бир миллион 200 миг тонна жемиш жыйыллыкъды. Тирликни асламысы арт беш  жылда къуралгъан бахчаладан алынырыкъды.    

РСХБ-ны экспертиза арасыны таматасы  Андрей  Дальнов чертгенича,  Россейде алмала ёсдюрюуде ахшы тюрлениуле эсленедиле. Хар жерде  аз  тирлик берген  тёрели терек бахчала орунуна жангы технологиялагъа келишгенлери къураладыла.   РФ-ни Эл мюлк министерствосуну эсеплерине кёре, 2015-2019 жыллада саулай къыралда жангы амалла келишген  62 300 гектар терек бахча  салыннганды.  

Сагъынылгъан бёлюмде Къабарты-Малкъар  бирси регионланы арасында алчы жерни алгъанын да энчи  белгилерчады.  Арт беш жылда республикада 20 минг гектардан аслам жерде терек бахчала къуралгъандыла.  Аграрчыла мурат этгенича, ол ёлчем 30 минг гектаргъа жетдирилсе,  2024 жылда  бир миллион тоннадан аслам тирлик алыргъа неда рынокну экиден бирин  кесибизде ёсген  жемишле бла жалчытыргъа къолдан келликди.   

Росстатны  эм Россейни Эл мюлк министерствосуну эсеплерине кёре, 2024 жылда алмала 1 миллион бла 740 минг тоннагъа кёбейселе, рынокда дефицит  бусагъатдагъы  50 процентден 36 процентге тюшерикди.  Аны ючюн а  къошакъ халда 16-дан башлап  63 минг гектаргъа дери жерде терек бахчала къураргъа керекди.

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда  терк бахчачылыкъны айнытыу эмда ёсдюрюлген кёгетни сакълау эм жарашдырыу жаны бла  уллу иш бардырылады.  Ол санда 150 минг тонна тирлик сегиз айны сакъланырча холодильникле, алмаланы айыргъан, орунлагъа  жыйгъан цехле да ишлейдиле.   Аны бла бирге келир юч-тёрт жылда аланы санын 500  минг тоннагъа жетдирирча мадар этилликди.  

Аналитика араны эсеплерине кёре, жууукъ заманда эм биринчиден жемишле бла къыралны ич рыногун  жалчытыргъа керекди. Бусагъатда Россейде жашагъан адам жылгъа жалан 9 килограмм алма  ашайды, АБШ-да бла Европаны къыралларында уа - 30 эм 12 килограмм.  Алмаланы качествосуну юсюнден айтханда уа,  аланы арсарсыз  арап къыраллагъа, Шимал Африкагъа, Юг-Восток  Азиягъа эм жууукъ тыш къыраллагъа  да  ашырыргъа боллукъду.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: