Россейлиле аяулу болгъандыла

Ресторанлагъа бла тюкенлеге ахыр заманда азыракъ адам келеди. Сылтау – россейлиле ахчаларын аяп башлагъандыла. Февральны ортаракъларында биз сюйюучю аш-азыгъыбызны азыракъ алып тебиреген эсек, шёндю уа кесибизни заманны зауукълу ётдюрюуден тыяргъа кюрешебиз.

Соруула ачыкълагъанларыча, адамла багъаланы ёсгенлерине бирча тюбемегендиле. Бирле къошакъ иш излейдиле (сорулгъанланы 39 проценти), башхала ахчаны сатыу-алыугъа азыракъ жояргъа итинедиле (51 проценти). Экинчилени саны, февральдагъы эсепле бла тенглешдиргенде, азайгъанды. Ол заманда ала 55 процент эдиле. Бу шарт а, «Российская газетаны» экспертлерини оюмларына кёре, къыралда экономика болум бир халда тохташа баргъанын кёргюзтеди.

Адамла ахчаларын аягъан аш-азыкъны тизмеси да тюрленнгенди. Аланы кёбюсю аш къангалагъа къайтхандыла. Болсада жамауат этге ахчаны аяулуракъ жояды. Февральда аллайланы саны 32 процент эди, бюгюнлюкде уа 29 процент. Бишлакъла бла къыймаланы алгъанланы саны да, жети процентге азайып, 23 процент болгъандыла. Кёгетлени да алгъанланы саны 19 процентге дери тюшгенди. Ичги да столлада, алгъадача, кёп тюбемейди. Февральда аны алмагъанла жети процент болгъан эселе, бусагъатда уа ала тогъуз процентни тутадыла. Тёрт ай мындан алгъа кафелеге бла ресторанлагъа адамланы онеки проценти жюрюмей тохтагъан эселе, энди ала оналтыгъа дери жетгендиле.

Россейни потребительлерини союзуну башчысы Пётр Шелищ оюм этгенден, адамланы файдалары азайгъаны бла кёл кётюрген мероприятиялагъа соруу тюшеден-тюше барады. Сора россейлиле жангы затланы алырны орунуна эскилерин тап халгъа келтирирге кюреширикдиле, дегенди ол.

 

Россейлиле ахчаларын къайсы затлада аяйдыла    %

Эт, тауукъ  32 - 29

Бишлакъла, къыймала   30 – 23

Кийим, чурукъ     26 – 27

Кёгетле       27 – 19

Эрикгенлерин кетерирча мероприятияла            6 – 17

Сют эм андан этилген азыкъла         12 – 8

Кафеле, ресторанла       12 – 16

Жашау-турмуш жумушла      10 – 11

Тютюн        8 – 8

 Ичги          7 - 9

Басмагъа Кульчаланы Зульфия хазырлагъанды.
Поделиться: