КъМКъУ - Россейни «жашил вузларыны» санында

         Алгъаракълада, «ЭКА» къымылдау бардырып, «Россейни жашил вузлары-2018» деген программаны чеклеринде къыралда эки жюз вузну арасында экология жаны бла эм иги онусун сайлагъандыла. Ол тизмеге   Къабарты-Малкъар къырал университет да киргенди.
         Бу программа вузланы экология болумларын игилендирир эм студентлени да бу жаны бла башламчылыкъларын жашауда бардырыргъа себеплик этер умутда къуралгъанды. Саулай да проектге къыралны 288 вузундан элли минг  студент   къатышханды.  Рейтингни къурагъанда вузлада кир-кипчик къалай жыйылгъанына, суу аяулу хайырланнганына, экология жаны бла акцияла бардырылгъанына бла къалгъанларына да эс бурулгъанды.
       - Былтыр бизни экология къауумубуз иги кесек иш тамамлагъанды. Ол санда «Эко Дебаты», «Бизге агъач керекди» деген конкурслагъа къатышханбыз, терекле орнатханбыз, университетни тийресин жашиллендириуню планын жарашдыргъанбыз.  Мындан арысында да бу жаны бла тири ишлер умутлубуз, - дегенди КъМКъУ-ну волонтёр къауумуну   таматасы Аскер Шебзухов.
       Студентле «Разделяй с нами» деген экоквестге къатышыргъа боллукъдула. Аны магъанасы - кир-кипчикни айырып жыяргъады. «Лесомания» деген проект а  агъачха аяулу кёзден къараргъа  юйретеди. Ол  28 февральгъа дери бардырыллыкъды. Бюгюнлюкде анга 130 университет къошулгъанды. Биринчи жерге чыкъгъанла жаз башында Москвада билим бериу программаны ётерикдиле. Жайда уа АБШ-да бла Индияда экостажировкагъа къатышыргъа онг табарыкъдыла.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: