Сайланнганла энди Пятигорскда эриширикдиле

     «Россейни лидерлери» РФ-ни Президентини «Россей - онгланы къыралыды» деген башламчылыкъны чеклеринде къуралгъанын белгилерчады. Аны баш мураты - субъектледе башчылыкъ этерге хунерлери болгъанланы, фахмулуланы сайлауду. Анга эсепге 227 минг адам тургъанды, ол санда Шимал Кавказны республикаларындан 6 минг.
   Пятигорскда уа эришиулеге къатышханлагъа тюрлю-тюрлю оюнла, сынаула хазырланнгандыла. Быллай жарым финалла битеу федерал округлада бардырыллыкъдыла. Аланы билимлери, сынаулары 8 бёлюмге кёре тергелликдиле, ол санда башха адамла бла бирге къалай ишлегенлери,  жангычылыкълагъа ачыкъ болгъанлары бла къалгъанлары, ушакъла бардыра билгенлери да эсге алынырыкъды.

Тикаланы Фатима.
Поделиться: