Баш эсеп - токну къоранчларын азайтыу

Былтыр Къабарты-Малкъаргъа «МРСК СК» компанияны бёлюмюню - «Каббалкэнергону» ток сетьлерине 1525,2 миллион киловатт-сагъат электрокюч келгенди. Андан а 1304 миллионухайырланнганды. Алай бла буруннгу жыл бла тенглешдиргенде къоранчла, 0,21 процентге азайтылып, 14,5 процентге жетгендиле. Ол а компанияны былтыргъы бизнес-планына толусунлай келишеди, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.
   Бёлюмню башчысы Муртаз Каров айтханнга кёре, ток къоранчланы азайгъаны электросетьни ишини къыйматлылыгъын шарт кёргюзтеди. Сёз ючюн, былтыр хайырланыучуланы журтларында эсеплеучю 1572 жангы прибор орнатылгъанды, кёп фатарлы юйледе уа – 967. Дагъыда эски ызланы 49 километри пластмасс бла тышланнганлагъа алышындырылгъанды.
   Районланы юсюнден энчи айтханда, бегирекда тири элбрусчула къармашхандыла. Анда токну къоранчы 14,12 процент болгъанды. Ол а план бла белгиленнген мардадан тёрт процентге окъуна азды. Былтыр дагъыда районда электросеть «МРСК СК» компанияны конкурсунда эки кере хорлагъанды.
   Энергетикле токну урлаугъа къажау ишни да дайым бардыргъанлай турадыла. Аны чеклеринде эски приборланы, тозурагъан ток ызланы алышындырадыла, тинтиуле эмда рейдле бардырадыла, халкъны арасында ангылатыу ишни кючлендиредиле. Аллай жумушлагъа жер-жерли власть органланы эмда полицияны келечилери да къатышыучудула. Барындан да кёп электрокюч а Бахсан районда урланнганды - 1,384 миллион киловатт-сагъат.
   Былтыр производстволу кёрюмдюле толусунлай толтурулгъанлары ючюн «Каббалкэнерго» саулай Шимал Кавказда алтынчы кере эм иги бёлюмге саналгъанды.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: