Жаз башы ишле бошалыргъа кёп къалмагъанды

Быйыл Бахсан районда сабанлыкълагъа  31975 минг гектар  бёлюннгенди, деп билдиредиле муниципалитетни пресс-службасындан. Бирси жылладача, жерлени   асламысында, неда 27 минг гектарда,  нартюх ёсдюрюллюкдю.  Андан сора   чеплеу -1700 гектар, жазлык эм къышлыкъ будай – 30 гектар, тахта кёгетледен, ол санда къудорудан 1300 гектар салыннганды.     

Бюгюнлюкде эл мюлк чыгъарыучула жаз башы кезиулю ишлени графикден кеч къалмай эм тынгылы тамамларча къыстау къармашадыла. Жумушла комплекс халда тамамланмасала, иги тирлик алыр онг жокъду.   Ол себепден къышлыкълагъа семиртгичле салынадыла, фитосанитар жаны бла  мониторинг бардырылады эм тюрлю-тюрлю аурууладан бла къумурсхаладан  дарманла  чачдырыладыла.

Аграрчыла 28770 гектаргъа неда жерлени  90 процентине  урлукъ салып бошагъандыла.  Аладан  2548 гектарны къышлыкъ будай бла арпа эм  26222 гектарны  нартюх, чёплеу эм соя дегенча жазлыкъ ёсюмлюкле аладыла. Урлукъ салыу ишле тау  жерледе бла этекледе орналгъан   Огъары эм Тёбен Куркужинледе,  Заюковода, Атажукинода, Исламейде, саулайда 3205 гектарда, энтта бардырыла турадыла.  

Бахсан муниципал  район кесини терк айныгъан терек бахчачылыгъы бла да  белгилиди. Бюгюнлюкде мында жемишлени ёсдюрюрча, сакъларча эм сатарча  ахшы  онгла къуралгъандыла. Тёрели терекле 2693 гектарда эм аланы терк айныгъан тюрлюлери да  1889 гектарда ёседиле. Исламейде «Экорос» биригиуде жангы технологиялагъа кёре,   бир гектаргъа 3500 терекчик орнатылгъанды.  Алай бла   экинчи жыл окъуна алмадан биринчи тирлик алынырыкъды. Болсада бир гектардан 60-70 тонна чыгъарча  уа эм азындан эки юч жыл керек боллукъду.  

Арт жыллада хауаны тюрлене баргъаны бла  байламлы районда жерлени сугъарырча мадар этиледи. Ол санда эски  арыкъланы   жангыртадыла, суу чачдыргъан машинала да хайырланадыла.  

- Чууакъ кюнлени себеплигинден  эмда мюлклени хазырлыкъларыны хайырындан  районда жаз башы кезиулю ишлени заманында бошар умут барды, - дейди эл мюлк жаны бла управленияны таматасы  Хамидби Каскулов.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: