Техниканы алгъанда къаллай шартлагъа эс бурургъа тийишлиди

Бюгюнлюкде техника адамны турмушуну кесеги болгъанды. Ансыз юйюр жашауда, ишде да жумушубузну хазна толтуралмайбыз. Кёп тюкенле кеслерине тюрлю-тюрлю ариу рекламала бла чакъырадыла, бирлери бизде качество игирекди дейдиле, башхалары уа учуз багъалагъа эс бурдуртадыла. Алай кёп жылланы хайырланырыкъ, иги техниканы алыр ючюн, къаллай шартлагъа эс бурургъа керекди? Ол терк бузулмазча, не этерге тийишлиди? Керекмиди техника ючюн кредитге, борчха кирирге? Бу эм башха соруулагъа жууапланы техника бла ишлеуде, аны сатыуда уллу сынамы болгъан Черкесланы Аслан бергенди.

- Аслан, юйге техниканы сайлагъанда неге эс бурургъа тийишлиди?

 - Бек алгъа, аны не мурат бла алгъаныгъызны, аны бла къаллай жумушланы толтурлугъугъузну юсюнден сагъыш этигиз. Ахчаны бошуна къоратмазча, сизге керекли ишлени этген техниканы излегиз. Нек дегенде, техника тамамлагъан ишлени иги кесегин адамла хайырланмаучудула, алай ол багъаны ёсдюреди. Белгили фирмаладан къачмагъыз. Уллу производительле рынокда атларын аман бла айтдырмаз ючюн, продукцияларыны качестволарына бек сакъ болуучудула. Сайлау этгенден сора, Интернетде аны юсюнден башха алыучуланы оюмларын окъугъуз. Адамла зат бла кеслери хайырланнганларындан сора, кертини жазыучудула. Сатыучугъа да соруула берирге уялмагъыз.

 Телевизор, холодильник дегенча уллу затланы ала эсегиз, ала фатарыгъызгъа сыйынырын бла къаллыгъын билигиз. Аланы саллыкъ жеригизде бийикликни бла кенгликни ёнчелегиз, унутмазча, къагъытха жазыгъыз. Ансы, сёз ючюн, быстыр жууучу машанына алып, ол да сыйынмай къалса, иги болмаз. Сора, артда эриши кёрюнмезча, ол юйюгюзде башха затла бла келиширине бла къалырына да къарагъыз.

 - Багъаланы юслеринден айтханда уа? Бир зат бир тюкенде учуз, башхасында уа багъа болуучуду.

 - Бек алгъа, къаллай бир ахча къораталлыгъыгъызны тохташдырыгъыз. Керти да сюйген затыгъызгъа ахчагъыз жетмей эсе, ашыкъмагъыз. Сюймей алыннган зат артда къууандырмаучуду. Электроэнергия бла ишлеген техниканы алгъанда, аны азыракъ хайырланнганын излегиз. Эски юйледе проводкала, кёп электроэнергия хайырланнган техникагъа ишлесе, кюерге боллукъдула.

 Тюкенлени юслеринден айханда, табыракъ багъаны табарча аланы талайына барып кёрюгюз. Сатыу-алыу арала, алыучуланы кеслерине чакъырыр ючюн, акцияла къураучудула. Аллай заманнга тюшсегиз, иги кесек ахчагъызны сакълаяллыкъсыз.

  - Тюкенледе, ол санда уллу аралада да, хайырланыуда болгъан техниканы сатыучудула. Аны алгъан къоркъуулу болмазмы?

- Экспертлени талайы аллай техниканы алмагъыз дейдиле. Алай хайырланыуда болгъан техниканы бузугъу бар эсе, тюкен аны юсюнден билдирмей къоймайды. Сёз ючюн, тюкеннге келтиргенде неда сатыуда тургъанында тырналгъаныны, неда бир башха чуруму алыучуладан жашырын этилмеучюдю. Сора, витринада болгъанны ала турмагъыз, аллай товарланы бузукълукълары бардыла,  дегенле да тюбейдиле. Ол оюм тюз тюйюлдю. Айтханымча, чуруму болса, ол жазылмай къалмайды.

- Хар техникагъа аны чагъыргъан завод кеси гарантия береди, алай тюкенле да къошакъ гарантия сатаргъа сюйюучюдюле.

- Хау, аны иги жанлары да бардыла. Тюкен берген гарантияны болжалын созаргъа боллукъду. Сёз ючюн, алгъан затыгъызны сындырып ийсегиз, неда аны ишинде бир чурум чыкъса, тюкен анга кесини ахчасына ремонт этерикди.

- Бусагъатда Интернет-тюкенле бек жайылгъандыла. Алада техниканы алыргъа къоркъуулу болмазмы?

- Аланы ахшы, осал жанлары да барды. Сатыу-алыу арада сиз менеджерге соруула бераллыксыз, жаратхан затыгъызны къолугъуз алыргъа, тиерге, хар жанындан кёрюрге, къалай ишлегенине къараргъа онгугъуз боллукъду. Интернет тюкенледе багъала учузуракъ келиучюдюле, сора сатылгъан затны саны да кёбюрекди. Алай Интернетде, тюкендеча, товарны толусунлай кёрюрге онг жокъду. Аны ючюн, Интернетде зат алыргъа умут эте эсегиз, ышаннгылы сатыучуну-производительни излегиз, аны юсюнден башха хайырланыучуланы оюмларына къараргъа да унутмагъыз.

- Техника учуз тюйюлдю, кёплени аны алып къояргъа къоларындан келмейди. Аны ючюн кредитге кирирге керекмиди, огъесе бир кесек ахча жыйсаламы иги болур?

 - Бусагъатда затны кредит неда рассрочка бла кёпле аладыла, ол санда бизни республикада да. Ол бирде бек хайырлы да болады. Биринчиден, товарны багъасы артда ёссе да, сиз аны алгъыннгы багъасы бла тёлериксиз. Экинчиден, банкла ахчаны биринчи тёлеусюз неда процентсиз да бериучюдюле. Алыргъа керек болуп, ахча жокъ эсе уа, ол тапды. Техниканы кредитге аман кредит тарыхлары болгъанла да алыргъа сюйюучюдюле. Ала аны тап тёлеп турсала, артда башха жумушлагъа кредитни къыйынсыз алаллыкъдыла. Процентлени банк кеси тохташдырады, былайда учузурагъын излерге керекди. Алай кредитни тёлемей къойсагъыз, банк техникагъызны сыйырыргъа да боллукъду. Кредит алыргъа умут эте эсегиз, артда даулашлагъа къалмаз ючюн, келишимни эринмей саулай окъугъуз. Заманында тёлеялмай къалсагъыз, тазир къаллай бир боллугъун сурагъыз. Ссуданы толу планын, ахырында процентле бла къаллай тарих чыкъгъанын къол салгъынчы билигиз.

 Дагъыда эсигизде болсун, жангы чыкъгъан затланы бир эки-юч айдан багъалары тюшген да этиучюдю. Аны ючюн, онгугъуз бар эсе, сакълагъыз. Ким биледи, кредитсиз алып да къояллыкъ эсегиз а.

Ушакъны Кульчаланы Зульфия бардыргъанды.
Поделиться: