Солургъа сюйгенлени саны ёсгенди

Къабарты-Малкъарны курортларында солугъанланы саны, былтырны бу заманы бла тенглешдиргенде, 8,5 процентге кёбейгенди. Къонакъла бегирек да Черек, Чегем эм Элбрус районлада тау лыжа курортланы бла солуу жерлени сайлайдыла. 2018 жылны тогъуз айында алада 420 мингден аслам адам болгъандыла. Битеу да республикада курорт-солуу эм турист комплекслени бла предприятияланы саны 215-ге жетеди.

Федерал информагентстволаны материалларына кёре.
Поделиться: