Жетишимлеге бай жыл болгъанды

   «Эльбрус» спорт школ 2007 жылдан бери ишлейди. Онбир жылны ичинде анда Россейни спортуну юч устасын, спортну устасына алты кандидатны эмда биринчи  разрядлы тёрт спортчуну хазырлагъандыла.
   Школну директору Апсуаланы Альберт айтханнга кёре, бюгюнлюкде анда боксдан бла грек-рим тутушуудан бёлюмле бардыла, юйретиуню юч къауумда – башланнган, юйретиу-жарау этиу эм спорт усталыкъны ёсдюрюу – бардырадыла. Жараугъа 130-дан аслам адам келеди, ол санда сабийле, жаш тёлю, абаданла да. Боксдан – юч, тутушуудан да эки тренер ишлейдиле. 
    Озгъан жыл спорт школгъа жетишимли болгъанды, гёжефлери тюрлю-тюрлю даражалы эришиуледен ахшы кёрюмдюле бла къайтхандыла. Бери жюрюгенледен эм сынамлы боксчу спортну устасы Балаланы Назир Финляндияда халкъла аралы эришиуде бла Санкт-Петербургну чемионатында хорлагъанды. Спортну устасы Беслан Темирканов бла Непейланы Сулейман «Россейни жашлыгъы» деген биринчиликде биринчи жерлеге чыкъгъандыла. Санкт-Петербургну бла Ленинград областьны биринчиликлеринде Джаппуланы Расул «алтынны» къытханды, Джуртубайланы Рустам а Саутланнган кючлени биринчилигинде хорлагъанды.  
   Жашыракъ боксчуланы араларында атларын Сотталаны Альберт бла Алан Шавердинов айтдыргъандыла. Ала экиси да Россейли студент союзну биринчилигинде алчыла болгъандыла, Россейни жаш тёлю биринчилигинде  Альберт – экинчи, Алан а ючюнчю жерлени алгъандыла. Союзну биринчилигинде дагъыда Сотталаны Абдуллах бла Теммоланы Алан хорлагъандыла. Россейни сыйлы тренери Борис Грековну хурметине аталгъан эришиуде алтын майдалны Гежаланы Далхат къытханды. Боксчуланы тренерле Гюлюйланы Малик, Балаланы Илияс бла Хаджиланы Тимур юйретедиле. 
   Грек-рим тутушуу бла кюрешгенлени да жетишимлери бардыла. Бичеккуланы Даулет Россейни юниор биринчилигинден доммакъ майдалны келтиргенди. Хаджиланы Ислам Москваны чемпионатында бла Белоруссияда халкъла аралы турнирде саугъаланнганланы санына киргенди. Текуланы Альберт къарындашла Самургашевлени саугъаларына бардырылгъан эришиуде бла къырал даражалы турнирде жетишимли болгъанды. Будайланы Омар а Москваны кубогунда ючюнчю жерге чыкъгъанды. Аланы тренер Этезланы Хусейн юйретеди. 
 
Анатолий ТЕМИРОВ.
Поделиться: