Бушуулу ишни сылтаулары тинтиледиле

   Республиканы право низамны сакълаучу органлары 18 январьда болгъан  аварияны сылтауларын тинтедиле. Аны кезиуюнде эки жаш адам жоюлгъанды, деп билдиргендиле бизге КъМР-де МВД-ны пресс-службасындан. 
   

  Толу болмагъан шартлагъа кёре,  «Лада Приора» машинаны 27-жыллыкъ водители Пятигорскдан Нальчикге келе, «Кавказ» федерал жолда         Этоко элни тийресинде тайчыгъы бла атны ургъанды. Алайда машина   чартлап,  терекге урулгъанды. 
   Ол кезиуде аны аллына келген Чечен Республикадан 21-жыллыкъ жаш  да, атланы малтамайма деп, жолундан  тайып, терек бла  къагъышханды. 
   Аварияны кезиуюнде «Лада Приораны» водители эмда биргесине келген 25-жыллыкъ бахсанчы жаш алгъан ауур жараладан алайда окъуна ёлгендиле. Ладада баргъан энтта бир жаш адам, ВАЗ-ны водители  эмда аны биргесине болгъан 22-жыллыкъ жаш жаралары бла саулукъ сакълау учреждениягъа жетдирилгендиле. 
   Бу бушуулу ишни сылтаулары тинтиледиле. 

 

Поделиться: