Битимчиликде къармашханлагъа - субсидияла

Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну быйыл 6 апрельден 65-ПП номерли бегими бла  эл мюлкде битимчиликни талай тюрлюлеринде производство бла кюрешгенлеге субсидияла бла онгдурууну Жорукълары тохташдырылгъанды. Аланы ёлчемини эмда къалай тергеллигини юсюнден КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну буйругъунда толу айтылады. Андан билдиргенлерича, сейирлери болгъанладан бу айны ахырына дери документлени алыу башланырыкъды. Тийишли информация министерствону сайтында басмаланырыкъды.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: