Ахшы муратлагъа алланып

Башха миллетлени келечилерине хурмет этерге юйретир, жаш адамланы араларында шуёхлукъну игилендирир, жангы башлагъан спортчуланы усталыкъларын ёсдюрюр муратда Тырныауузда  В.А. Губанов атлы «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексде грек-рим тутушуудан эришиу къуралгъанды. Анга Нальчик, Бахсан шахарладан, Зольск, Бахсан эм Элбрус районладан 2002-2007 жыллада туугъан 85 гёжеф къатышхандыла.

Аслам майдал Элбрус районну спорт школуну келечилери жыйгъандыла. Кеслерини жыл сан эм ауурлукъ къауумларында алтын майдалланы Лукияланы Руслан бла Чеченланы Амаль къытхандыла. «Кюмюшлени» Гочияланы Абдурахман, Хапаланы Кямран, Жашууланы Рустам, Къудайланы Заур алгъандыла. Зариф Минасов, Жеттейланы Омар бла Алан, Хутуйланы Алан, Сарбашланы Къууанч, Алан Цалоев, Этезланы Ислам, Балаланы Алим ючюнчюле болгъандыла. Аланы тренерле Локияланы Юрий, Балаланы Алим, Чеченланы Артур, Хапаланы Аслан, Ачабайланы Музафар, Этезланы Ибрагим юйретедиле.

Анатолий ТЕМИРОВ.
Поделиться: