Губула тирилген кезиу башланады, сакъ болугъуз

Быйыл мартны ал кюнлеринден башлап, губула къабып, республиканы медицина учрежденияларына 15 адам келгенди, деп билдиргендиле Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны бёлюмюнден.

Бизни республика кърым геморрагия безгек (КГЛ) жайылыргъа къоркъуулу жерге саналады. Ол саулукъгъа уллу заран салгъан, бирде ёлюмге да келтирген аман аурууду. Аны жукъгъаныны сылтауу, кёбюсюнде, адамны  къапса, неда хайыуанладан чыгъаргъанда  къол бла эзселеди.

Озгъан жылда профилактика ишлени хайырындан республикада губуланы эм тири кезиулеринде ол ауруу тюбемегенди.  Жыйылгъан 3600  къуртдан анализле алыннгандыла.  Аланы арасында антигенлери болгъан жалан  онекиси табылгъанды.  Буруннгу жылда уа аллайланы саны онтёртге  жетгенди.  Аллай губула районланы барысында да тюбейдиле. Сёз ючюн, былтыр битеу муниципалитетледе минг адам ачыгъанды.   Ол а эпидемиология жаны бла болум осал болгъанын кёргюзтеди.

Профилактика халда быйыл битеу да 256 гектар жер губулагъа къажау препаратла бла тазаланнганды. Ол санда 51,5 гектар чакълы жай солуу лагерьлени тийрелери да. Хар замандача, быллай жумушла къыралны, районну эм организацияланы бюджетлеринден  бёлюннген ахчагъа этиледиле. Аны регламентге тийишлиликде  сабийлени саулукъларына бакъгъан, билим берген учрежденияланы, санаторийлени, стадионланы, паркланы, медицина организацияланы тийрелеринде эмда башха жерледе  ётдюредиле.  Быйыл тийишли ишлеге юч миллиондан аслам сом къоратыллыкъды. 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: