Насыплы адам къаллайды?

Адам улуну бу дунияда эм биринчи мураты, умуту, жюрек талпыныуу насыплы болургъады. Аны алайлыгъын чертип, 2012 жылда ООН Насыпны халкъла аралы кюнюн тохташдыргъанды. Андан бери март айда ол байрам белгиленип келеди. Аны бла байламлы биз да бир къауум адамгъа бу сорууну бергенбиз.

Гузеланы Жамал, филология илмуланы доктору, профессор:

- Бир сёз бла жууаплагъан къыйынды. Бу уллу философия магъананы тутхан сорууду. Хар керегин тапхан, этген муратларыны барысына да жетген насыплыды, дейме. Сабийлеринг, туудукъларынг жукъдан къыйналмасала, анга да къууанаса. Къууаннган а насыпды.

Созайланы Ахмат, КъМР-ни халкъ поэти:

- Насыплы, мен ангылагъандан, Аллах берген ата журтунда жашагъан, ёз тилин анасынча, атасынча сыйлагъан адамды. Андан сора туугъан жерини ташына – агъачына салам бере, тауларыны къушу бла бирге учалгъан инсанды.

Насыпны бир-бирле къайда эсе да узакъда излейдиле. Алай ол адамны кесини от жагъасындады, тыпырындады. Насып ананг биширген жылы гыржынны ариу ийисинден, бал татыуундан башланады.

Бёзюланы Залимхан, хирург:

- Терен акъыллы, уллу оюму болгъан адамды насыплы. Кесини сёзюне тынгылата билген. Бирле байлыкъны санайдыла насыпха. Алай а сен не саулукъну, не билимни сатып алаллыкъ тюйюлсе. Халкъ ичинде да хурметге жаланда тюз ниетинг бла тийишли боллукъса.

Берберланы Бурхан, Гуманитар тинтиуле бардыргъан институтну къарачай-малкъар фольклор секторуну таматасы:

- Насып – ол Аллахны саламыды, кеси да жашауну тутуругъуду. Сабий тууса да, эм алгъа биз аны тежейбиз. Насыпны юсюнден алимле уллу томлу китапла жазсала да, ол тауусулур деп билмейме. Халкъда аллай сёз жюрюйдю: «Хар затым да барды, насыпны уа узалыпмы алайым?»

Аны бла байламлы бир таурухну да эсгертирге сюеме. Адам улу жер башына жаратылгъанында, бир кесек топуракъчыкъ къалады. Ызы бла: «Нени сюесе энди?» - деп сорулгъанды анга. Ол а насып кюсегенин билдиргенди. Бу кезиуде аны къолуна кеси жаратылгъанында къалгъан топуракъчыкъ берилгенди. Кертиси бла да, къалай теренди аны магъанасы!

Сардиянланы Ибрагим, пенсиячы:

- Мен алай сунама, адамны насыбы – ол аны ангылагъан, багъалагъан жашау нёгериди. Нек десенг, алайсыз толу юйюр къурап, сабий да ёсдюралмайса. Ол кеси да сени бла бир миллетден болургъа керекди. Алай бла юйюрде адет-къылыкъ, тил да сакъланады.

Жантууланы Азинат, уллу юйюрню анасы:

- Насып деген сёз кесине кёп тюрлю затны сыйындырады. Сёз ючюн, мени адамым кёп эсе, саулугъум бар эсе, туугъан жеримде жашай эсем – насыплыма. Ол айтханларымы барысы да бирге болмай, аладан жангыз бири бар эсе да, адам насыпны сезеди. Ана тилимде сёлешеме. Насып олду деп сунама.

Махийланы Азиза, Т.Мальбахов атлы Миллет библиотеканы ишчиси:

- Къалай иги сорууду бу. Адамны атасы-анасы, эгечи-къарындашы, башхача айтханда уа, саулай юйюрю бир жерде жашаса, андан уллу насып жокъ сунама. Къолумдан келип, амалсызгъа болушалсам да бек сюерик эдим. Сен ол адамны насыплы этесе, аны бла бирге уа кесинги да. Айхай да, дунияда бола тургъан затла жюрегинги сагъайтадыла. Мамырлыкъ барыбызгъа да насып болгъаны баямды.

Маргарита Ашурова, юй бийче:

- Къайсы биринден башлап айтайым… Бусагъатда баш ием саулугъу осал болгъаны бла байламлы Израильге кетип турады. Андан ахшы хапар эшитсем, юйге тап жыйышса, сабийле да, мен да кесибизни насыплыгъа санарыкъбыз.

Ишлене тургъан юйюбюз барды. Кредитлерими да тёлеп, аны да битдирип, ичине сау-саламат киралсакъ деп, жюрегибизде ахшы умут сакълайбыз. Бек уллу насып, айхай да, хар анагъа сабийледиле. Алыкъа гитчечикледиле да, аланы саулукълу ёсгенлерин, насыплы болгъанларын кёрсек, бизге тамамды.

Мокъаланы Зухура хазырлагъандыла.
Поделиться: