Спортну ветеранларыны саулукъларына къараугъа, асламлы физкультураны айнытыугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъарны Спорт министерствосунда жамауат совет биринчи жыйылыуун бардыргъанды. Анда законодательство эм улутхачылыкъгъа къажау кюреш бардыргъан, социально-экономика, асламлы эм бийик жетишимлени спортуну айнытыу, «Урунуугъа эм къорууланыугъа хазырма» (ГТО) битеуроссей физкультура-спорт комплексни кийириу бла байламлы ишчи къауумланы къурау эм аланы борчларын белгилеу бла байламлы соруулагъа къаралгъанды.

Энчи эс спортну ветеранларыны саулукъларына багъыуну проблемасын тинтиуге берилгенди. Советни келечилери республиканы врачебно-физкультура диспансерни ишчилери абадан спортчуланы саулукъларына хакъсыз къараргъа керекдиле, деген оюмгъа келгендиле. Ала, адамланы саулукълу жашау бардырыугъа кёллендириуде ГТО-ну магъанасы уллу болгъанын черте, организацияла да бу башламчылыкъгъа тири къатышыргъа тийишли болгъанларын чертгендиле. Бу оноуну спорт министрни орунбасары Заур Хежев да къабыл кёргенди эм советни членлерин физкультура-спорт комплексни республикада бардырыугъа къошумчулукъ этерге чакъыргъанды.  

Ахырында жыйылгъанла «Къабарты-Малкъарны толтуруучу власть органында эм иги жамауат совет» деген эришиуге къатышыуну дурус кёргендиле.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: