Республиканы жамауатын табийгъат эм техноген болумладан сакълау – бийик даражада

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда «комитетни  сагъатыны» чеклеринде депутатла республикада «Граждан къоруулауну юсюнден» федерал закон къалай толтурулгъанын сюзгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Федерал закон республикада къалай толтурулгъаны бла депутатланы РФ-ни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясыны таматасыны орунбасары Аналаны Мухаммад шагъырей этгенди.  Аны айтханына кёре, законда РФ-ни субъектлерини къырал, жер-жерли власть органларыны инсанланы къоруулау жаны бла полномочияланы, аланы толтурууну низамы тохтадырылыпды.

Аны 2-чи статьясында ол жаны бла 15 борч белгиленнгенди. РФ-ни Правительствосу 2019 жылда 21 декабрьде чыгъаргъан буйрукъгъа тийишлиликде  РФ-ни МЧС-ини бла КъМР-ни Правительствосуну араларында  келишим этилип, быйылдан башлап граждан къоруулау жаны бла жумушла КъМР-ни Къурулуш эм жашау-журт коммунал мюлк министерствосуну граждан къоруулауну, къоркъуулу болумланы тохтатыуну эм аланы хаталарын азайтыуну ишлери жаны бла департаментине берилгендиле.

Республиканы толтуруучу власть органларында, министерстволада, ведомстволада,   муниципал къуралыулада да граждан къоруулаугъа жууаплы органлары къуралгъандыла. Аланы  хазырлыкълары дайым да юйрениулени, жарауланы кезиуюнде тинтиледи.

Аны бла бирге жууаплы органланы келечилери Битеуроссей штаб жараулагъа къатышадыла, команда-штаб юйрениуле республиканы шахарларында бла районларында   бардырыладыла. Былтыр ала Зольск, Черек эм Элбрус районлада бардырылгъандыла.

Жыйылыуда белгили этилгенича, республиканы халкъын къоруулау мадарла   тийишли даражада толтуруладыла.  Къоркъуулу болумну юсюнден билдирген автоматизацияланнган система  ишлейди.   Инсанланы къоруулау медицина жаны бла да бардырылады. Республиканы саулукъ сакълау учрежденияларында дарманла, бинтле керекли тенгли бардыла.

Дагъыда  штатдан тышында авария-къутхарыу эки биригиу къуралгъанды. Аланы къауумларына киргенле аттестациядан ётгендиле. Республикада къутхарыучуланы хазырлау, билимлерин ёсдюрюу жаны бла энчи учреждение да ишлейди. Аналаны Мухаммадны айтханына кёре, битеу жууаплы органла да инсанланы къорукъуулу болумладан сакълау жаны бла борчларын толтурургъа хазырдыла.  

Келир кезиуде тамамланыллыкъ жумушланы юслеринден айта, ол РФ-ни МЧС-и 2020-2024 жыллада граждан къоруулауну, жамауатны   от тюшюуледен сакълау эм суу объектледе   къоркъуусузлукъларын жалчытыуну стратегиясыны биринчи кесеги ишлеп башлагъанын билдиргенди.  

Депутатланы докладчыгъа соруулары кёп болгъандыла. Татьяна Егорова бу соруу законла чыгъарыучу органда биринчи кере сюзюлгенин чертгенди. Ол бюгюнлюкде   халкъны коронавирус жукъгъа ауруу жайылгъаны артыкъда бек жарсытханын белгилеп, ведомство анга къажау къалай хазырланнганын билирге сюйгенди. Аналаны Мухаммадны айтханына кёре, вирусну жайылыууна тийишли жумушла жылны аллындан бери бардырыладыла.

Урунуу, социал къоруулау эм саулукъ сакълау комитетни башчысыны орунбасары Владимир Безгодько акъыл этгенича, республикада къоркъуулу болумлагъа деп асыралгъан аш-азыкъ продуктланы энтта хайырланыргъа жарагъанларын  бла къалгъанларын тинтирге керекди.

Бюджет, налогла эм финанс рынокла жаны бла комитетни башчысы Михаил Афашагов а быйыл къыш жылы болгъанын айтып, суу басыула, ырхы юзюлюуле кезиуге хазырланыргъа кереклисин чертгенди. Аналаны Мухаммадны айтханына кёре, бу кюнледе соруула жаны бла комиссияны кенгеши бардырыллыкъды.

Сёз МЧС-ни бла школланы араларында байламлыкъла къурауну, граждан къоруулауну медсестраларыны дипломларын алыуну эм башха жумушланы юслеринден да баргъанды.

«Комитетни сагъаты» жууаплы органлагъа эсгертиулени къабыл кёрюу бла бошалгъанды.

Андан ары президиум кесини жыйылыуун бардыргъанды. Депутатла КъМР-ни Башчысыны Посланиясында белгиленнген жумушланы толтурууну планын къабыл кёргендиле. Контроль эм регламент жаны бла комитетни башчысы Кансаланы Елена ол комитетледен келген предложенияланы мурдорунда хазырланнганын чертгенди.

- План байды – 30 жумуш бардырыргъа  белгиленеди. Ол санда 7 закон хазырларгъа, «правительстволу сагъатла», «комитетлени сагъатларын» бардырыргъа, комитетлени 12 кенгертилген жыйылыуун къураргъа белгиленеди. Сессияны ахырында уа план къалай толтурулгъаны Парламентни спикерине белгили этилликди,-деп чертгенди ол.

Депутатла «КъМР-де жамауат жыйылыуланы бардырыуну юсюнден» республикалы законнга тюзетиулеге къарагъандыла, федерал законланы проектлерин сюзгендиле, башха субъектледен коллегаларыны законодательный башламчылыкъларына жууапла хазырлагъандыла.

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.
Поделиться: