Буслийматны Москвагъа жолоучулугьу

  Эрттеден да Москвада жашап, ишлеп тургъан гитче эгешчигин кёре барады Буслиймат. Элинден Нальчикге окъуна бир-эки кере чыкъгъан тиширыу вокзалны уллулугъуна, адамланы кёплюклерине сейир этип къарайды. Метрогъа тюшгенинде уа абызырагъан окъуна этеди. Анга тюрслеп къарагъанла да кёп эдиле. Къышда Москвада бек сууукъду дегендиле да, Буслиймат къалын кийиннгенди. Уюкълары, тону, пух жаулугъу. Анга да эки къолунда эки уллу сумкасын къошсанг, ким да къарарча эди.
   Тёгерекге башын асыры ары-бери бургъандан, киши айтханны эшитмейди, аллында болгъанны кёрмейди. Алай бла, эгечи аузун ачхынчы, кеси аллына ёрге баргъан бачхычха минеди да къалады. Халимат анга артха къайт деп, къычырады. Ол а, эшитмейди, аузун ачып, ёрге къарап барады. Эгечи къатыракъ къычыргъанда уа, артха бурулады да, аны къол булгъагъанын кёрюп,тапкала бла энишге тюшюп башлайды. Бачхыч тохтаусуз ёрге барады, ол - энишге атлап кюрешеди, жеринден а тепмейди. Былагьа кёпле тохтап къарайдыла. Къалын кийиннгени ючюн топча тёгерек кёрюннген, къолларында да уллу хуржунлары бла ёрге баргъан бахчычда энишге тюшерге кюрешген тиширыуну кёрген кюлмей къаллыкъ тюйюл эди. Эгечи кюреше кетип, кючден ангылатды алгъа ёрге чыкъ да, энишге алай тюшерсе деп.
  Жолгъа тебирерден алгъа Буслиймат Москвада бек алгъа Ленинни Мавзолейине барлыкъма, деп умут этгенди. Алай эгечи, кюн сайын ишге кетип, андан да кеч келип, бюгюн-тамбла деп, ол ишни болжалгъа салып тургъанды. Бийик юйню тюп жанында тюкенден башха беш-алты кюнню бир жары чыгъалмагъанды. Бир кюн ингирликде, юйде олтургъандан эригип, кесими тилим жокъмуду деп, Мавзолейге тебиреди. Керти окъуна, сурай кетип, Къызыл майданнга жетди. Алай ол ары жетгинчи къарангы да болду. Майдан а уллуду, тёгерекге къарайды да, Мавзолейни кёрмейди. Къараса, милиционер ары бла бери айланады. Аны къатына барады да, орусча чалдыра: «Жашым, Ленин гиде лежит?»,-деп сорады. Ол а, Буслийматны юсюне-башына тюрслеп къарап: «Тётенка, иди домой, Ленин уже спит», - дейди. Буслиймат а, анга не айтыргъа билмей, артха къайтады.
  Артда кюндюз эгечи бла ол Мавзолейге келмей къалмагъанды. Ленинни кёзлери жабылып тургъанлай кёргенинде, милиционерни айтханы эсине тюшюп, ышармазлыкъ жерде ышарды.

Текуланы Хауа.
Поделиться: