Жарашдырыучу производство ёсгенди, аш-азыкъ чыгъарыу азайгъанды

Къырал статистиканы федерал службасыны Шимал-Кавказ федерал округда управлениясы билдиргеннге кёре, Къабарты-Малкъарда промышленный производствону индекси  2019 жылда 2018 жыл бла тенглешдиргенде 109,7 процентни тутханды.  

Экономика жаны бла ишлени алгъанда, жер тюбюнде байлыкъланы къазыу 104,9%, жарашдырыучу производствола - 109,1%,  электрокюч, газ эмда жылыу бла жалчытыу; хауаны тазалау - 86,4%, суу бла жалчытыу; кир сууланы кетериу, кир-кипчикни жыйыу эмда утилизациялау, кирлениулени кетериу жаны бла иш - 233,4% болгъандыла.

Жарашдырыучу производстволаны арасында продукцияларын 2018 жылдан эсе кёп чыгъаргъанла была болгъандыла: къумач согъуу  (индекси – 146,8%), кийимле тигиу (2,2кере), агъач жарашдырыу эмда агъачдан абериле чыгъарыу, мебельни къошмай, (4,4кере), къагъыт эмда къагъытдан изделияла чыгъарыу (113,5%), хазыр темир изделияла жарашдырыу,  машиналаны бла оборудованияны къошмай, (114%), компьютерле, электрон эмда оптика изделияла (2,9кере), электрооборудование (1,5кере), мебель чыгъарыу (115,4%).

Аны бла бирге аш-азыкъ продуктланы талайыны производствосу азайгъанды (93,9%). Ол санда суусап суула  (99,4%), терини жарашдырыу эмда териден абериле жарашдырыу (46,6%), химия затла бла химия продуктла (83,5%), дарманла бла медицинада хайырланылгъан материалла (42,1%), разин эмда пластмасс изделияла (58,3%), темирден болмагъан башха минерал продукция (94,4%), металлургия (99,7%), башха къауумлагъа къошулмагъан машинала бла  оборудование (32,3%), автотранспорт, прицепле бла жарым прицепле (67,5%), башха транспорт керекле бла оборудование (94,4%), башха хазыр изделияла (69,4%) 2018 жылдан аз чыгъарылгъандыла. 

Текуланы Хауа.
Поделиться: