Эки, юч отоулу фатарлагъа сурам ёсе барады

Къабарты-Малкъар юйюрню сыйын къаты жюрютген регионладан бирине саналады. Ол себепден мында   жашау журт къоллу болургъа излегенле да асламдыла. Кредит  жылгъа 18,8 процент тёлерча берилсе да, ол алыучуланы тыймайды, аны къой,  арт эки жылда адамла   кёбюсюнде эки, юч отоулу фатарланы кёбюрек алып  башлагъандыла, деп билдириледи Россельхозбанкны КъМР-де бёлюмюнден.   

Былтыр  фатарланы юйюрле -77 процентин, къатын алмагъан эркегырыула - 13 процентин  эм  эрге чыкъмагъан тиширыула - 10 процентин  сатып алгъандыла. Аны бла бирге  ипотеканы уа,  бирси  заманладача,  эм кёп  жаш адам хайырланады.  

Буруннгу жыл алыучуланы  асламысы  (45,2 проценти)  бир  отоулу фатарлагъа бюсюрегендиле. Быйыл а эки отоуну - 53,7 процент, юч отоуну -  29,9 процент эм  бир отоуну 13,4 процент  сайлагъандыла.

- Рынокда эркинирек фатарлагъа  сурам ёсе баргъаныны сылтауларындан бири -  къыралны жанындан себеплик этилгениди. Бюгюнлюкде эки неда андан кёп сабийлери болгъанлагъа ипотекаларын 4,7  процент бла тёлерге онг бериледи. Къыйматлы программалны иги кесеги  былтыр декабрьде  окъуна ишлеп башлагъанды. Андан бери   жашау журт къоллу болургъа сюйгенлени санына да   эки кере    къошулгъанды,- дейди Россельхозбанкны  бёлюмюню таматасы Алим Сокуров.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: