Арбазланы тапландырыугъа аслам эс

Элбрус  районда «Шёндюгю шахар тийрелени къурауну» программасы тири бардырылады, деп билдриледи муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан. Былтыр анга Тырныаууз шахар, Кёнделен, Быллым эм  Элбрус элле   къатышхандыла.  Биринчисинде Мызы улу Мусука улу эм Элбрус атлы орамлада  6-чы, 7-чи, 17-чи, 20-чы эм 22-чи номерли кёп фатарлы юйлени арбазларына   5,2  миллион сом багъасына ремонт  этилгенди. Ол санда    Кёнделенде жамауат аслам хайырланнган жерни игилендириуге - 3,4 миллион, Быллымда  Теберди улу орамда  кёп фатарлы юйню арбазына -  800 минг эм  Элбрусда  4-чю номерли кёп фатарлы юйню арбазына да 1,6 миллион сом бёлюннгенди.  Алай бла, былтыр сагъынылгъан жумушланы тамамларгъа белгиленнгенича, 11 миллион сом кетгенди.   

Быйыл да  программагъа  башында сагъынылгъан муниципалитетле къатышырыкъдыла. Планнга кёре,  алагъа  энтта  10,2 миллион сом  берилликди. Алай бла  Тырныауузда Элбрус, Мызы эм Эней улу орамлада 73-чю, 75-чи, 18-чи, 4-чю, 6-чы номерли юйлени арбазларын ремонтуна - 5,3 миллион, Кёнделенде Ленин атлы орамда жамауат аслам хайырланнган объектге - 1 миллион,  Быллымда Мызы улу орамда  арбазгъа - 633 минг эм  Элбрусда  Гагиш орамда 1-чи, 20-чи, 3-чю эм 6-чы номерли кёп фатарлы арабазлагъа да  3,2 миллион сом къорытыллыкъды.

Поделиться: