Усталыкъ алып чыкъгъанлагъа аны ёсдюрюрге - жангы амал

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни ректору Юрий Альтудов бла   «Техно Спарк» компанияны таматасы  Денис Ковалевич «Точка кипения» арада бардырылгъан жыйылыуну  кезиуюнде келишимге къол салгъандыла.   Анга кёре энди КъМКъУ-ну    бошагъанла  предпринимательстволукъ жаны бла билимлерин  алада ёсдюрюрге боллукъдула.  Тюбешиуге   преподавательле, студентле, вузланы илму эм инвестициялы партнёрлары да къатышхандыла. 

Аны башлай, Юрий Альтудов бюгюнлюкде вузлагъа  къыралны технологияла жаны бла даражасын ёсдюрюуде  уллу борч салыннганын,   баш  магъана адамгъа берилгенин айтханды.    Ол себепден  окъууну бошагъан жашла, къызла да жетишимли болур,   жангы излемлеге келишир, уллу конкуренцияда  урунургъа онг табар ючюн  вузда   иги  билим берилирге тийишлисин да чертгенди.  

Ызы бла Денис Ковалевич  жыйылгъанлагъа компанияны ишини юсюнден хапарлагъанды.  Ол санда къыралда илму жаны бла ахшы проектле кёп болгъанларын, жюзле бла илму арала  тюрлю-тюрлю фондладан болушлукъ излегенлерин,  аланы кёбюсюне себеплик этилмегенин да   сагъыннганды.   « Биз 2012 жылда   компанияны  къурагъанда  аллай  сылтауланы эсге алып,  технология  предприятияланы кесибизде къурарча мадар этгенбиз.   Бусагъатда  аланы саны жюзден атлагъанды. Алай бла биз  кёплеге   проектлерин  жашауда бардырыргъа онг тапдырабыз»,- дегенди. 
   

Денис Александрович  компанияны жангы проектини юсюнден да  айтханды.  Анга кёре студентле алада практикаларын ётерге  эм игилеге уа урунургъа окъуна   онг берилликди. Бусагъатда анга Владивостокдан башлап  Санкт- Петербургга дери кёп  регионла   къатышадыла. Шимал Кавказда уа ол биринчи кере ётерикди. Къабарты-Малкъардан анга 2 минг чакълы жаш адам  чакъырылгъанды. Практиканы хайыры бла  студентле  технология предпринимательстводан билимлерин ёсдюраллыкъдыла, бирсилени да  жетишимли бизнесменле болургъа  юйреталлыкъдыла. Жаш адамлагъа   компания стипендия да тёлерикди.   

Биринчи стартап-диплом программа былтыр сентябрь айда  Тюмень бла  Томск къырал университетледе  ишлеп башлагъанды.   Быйыл а  анга Къабарты-Малкъар къырал университет да къошулгъанды. Аны бардырыу бла уа  вузну илму-техника башламчылыкъла эм  жамауат ишле жаны бла департаменти кюреширикди. 

 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: