Жолла кече жарыкъ болурча

 Россей  Федерацияны  Президенти жоллада аварияланы хатасындан ёлгенлени санын азайтырча буйругъуна тийишлиликде  «Къоркъуусуз  эм качестволу автомашина жолла» деген миллет проектни чеклеринде былтыр республикалы магъаналы жолда -  Кенжеде, Шалушкада, Чегемде, Нартанда, Герменчикде эм Октябрькоеде саулай да  25 километр чакълы участокда   чыпынлары бла чыракъла орнатылгъандыла.   

Быйыл а аллай ишле  35 километр чакълы  жерде  -  Нальчикде, Бахсанда, Прохладнада, Малкада, Прималкинскоеде, Александровскаяда, Лячинкъаяда, Урухда  эм Кишпекде да бардырыллыкъдыла. Кече орамланы жарыгъаны  водительлеге, жаяу жюрюгенлеге да ашхы себеплик этерикди эм къоркъуусузлукъну кючлерикди,- деп билдириледи Росавтодорну автомашина жоллагъа къарагъан «Кавказ» управлениясындан.

Поделиться: