Экологияны игилендириуге алланып

Белгилисича, адамны саулукълу  жашау этерине  экологияны бла санитар болумну магъанасы уллуду.   Ол себепден Зольск районда анга  аслам эс бурулады, деп билдириледи муниципалитетни администрациясыны  пресс-службасындан.  

Аны бла байламлы  былтыр бла быйыл  Кичибалыкъ, Каменномостское, Камлюково, Малка, Приречное, Псынадахода, Совхозное, Сармаково, Залукодес элледе эмда башхаларында  кир-кипчикни атаргъа 2474 контейнер салыннганды. 

Районда  субботникле эм экология акцияла терк-терк   бардырыладыла.   Кёп болмай  Псынадахада жашагъанла  да  кеси башламчылыкълары бла  Мокрая Золка сууну жагъаларын тазалагъандыла. Аны чеклеринде тёгерек-башдан кир-кипчик кетерилгенинден сора да, адамла  табийгъатха сакъ кёзден къараргъа юйренедиле. Бюгюнлюкде   эл къыйырларында  багуш тёбелени къуралгъанлары кёплени жарсытады. Болсада аланы бу тийреде жашагъан  адамла,  тамблагъы кюнню юсюнден сагъыш этмегенле этедиле.  Биз а ёсе келген тёлюге къайгъырыргъа керекбиз.     

Поделиться: