Мартдан алып, окъуп башларча

Хурметли жамауат!
Сиз бир тюрлю сылтаула бла «Заманнга» жазылалмай къалгъан эсегиз, халны тюзетирге онг барды. Февральны 24 дери, почтагъа барып, ана тилибизде чыкъгъан газетге жазылсагъыз, аны мартдан алып, окъуп башларыкъсыз.

Тёрт айгъа жазылыуну багъасы – 464 сом 20 капек.

Бизни индексибиз - 51532

Поделиться: