Диетологла нени жашырадыла?

Адамны санларында бир-бир жерлери артыкъ бек нек семиредиле? Бу соруу кёплени тынчлыкъларын алып турады. Сёз ючюн, мен эслегенден, эр кишиледе асламында  къарынлары ёседи. Сыраны кёп ичгенледе ол аслам тюбейди. Алай ол ичгини къатына да бармагъанлада уа неден тууады бу жарсыу? Бу сорууну мен диетолог Чыпчыкъланы Аслижаннга бергенме.

Ол ангылатханнга кёре, санланы тюрлю-тюрлю кесеклерини семиргени бла байламлы  адамла  бир ненча къауумгъа юлешинедиле.

Биринчи къауумгъа тири жашау бардырып, алай сылтаула бла байламлы аны къоюп къойгъанла киредиле. Бек алгъа аланы къоллары, аркъалары, къарынлары семирип, алгъыннгы халлерин тас этедиле. Сырачыла да бу къауумгъа киредиле.

Экинчи къауумгъа энчи бутлары семиргенлени къошаргъа боллукъду. Ол асламында аланы генетикалары эмда тамыр ауруулары бла байламлыды. Андан къутулгъан бек къыйынды.

Ючюнчю тюрлюсюне чегилеринде эмда чархларында алышындырыу процесс бузулгъанла киредиле. Жау адамны ич органларында жыйылып къалады. Аны бла байламлы къарын энчи ёседи.

Семириуню тёртюнчю тюрлюсюне глютеновое дейдиле. Ол тиширыу гормонланы чархда аслам болуулары бла байламлыды. Къызлада ол акъылбалыкъ бола баргъан кезиуде, тиширыулада уа сабийден ауурлукълары  болгъан кезиуде аслам тюбейди. Бу кезиуледе ала тобукъдан ёрге семирип башлайдыла. Артда андан къутулгъан къыйыныракъды.

Бешинчи тюрлю къауумгъа уа къайгъылары кёп болгъан бла байламлы холодильникден айырылмай жашагъанла киредиле. Аллай ачлыкъны хатасындан къарын жаулагъа къошула барады. Ол семирип, энишге салынып башлайды. Диетологла анга «албота» дейдиле.

Алтынчы къауумгъа киргенлени белден ёргелери семиреди. Ол да асламында гормонла бла байламлыды.

Битеу семириуледен ашха артыкъ узалыу бла къутулургъа болады. Аслижан Омаровна айтханнга кёре, азыракъ эм тюз ашауну амалы бла  30-40 килограммгъа азайыр онг барды. Алай диеталада туруп, аладан а аз да хайыр жокъ эсе, специалистге приёмгъа барыргъа керекди. Сылтауун тохташдырып, ишни андан ары алай бардырса хайырлыды. Башха тюрлю амал былайда болушурукъ тюйюлдю.

Диетолог айтханнга кёре, санлада энчи бир жерни арыкъ этерча диетала жокъдула. Адамны чархы саулай арыкъ болуп башлайды. Башха тюрлю оюм ётюрюкдю. Адамладан ол хал бла ахча юзерге кюрешген специалистле да тюбейдиле.

Къасымланы Аминат.
Поделиться: