Китап окъургъа сюймекликни къозгъар муратда

Акъ-Сууда китапханагъа бусагъатда ремонт этиле тургъаны себепли ол 15-чи номерли мектепде  кабинетледен биринде орналыпды. Анда ишлеген Светлана Мамедованы башламчылыгъы бла кёп тюрлю  тюбешиуле, конкурсла, викторинала, адабият ингирле бардырыладыла. Бу кюнледе уа  белгили сабий жазыучу Алан Милнни чыгъармачылыгъына бла жашау жолуна жораланнган тюбешиу болгъанды. Анга тёртюнчю классны окъуучулары чакъырылгъандыла.

Сабийлени жазыучу бла толуракъ шагъырей этер мурат бла суратларындан эмда ол китапларындан да кёрмюч  къуралгъанды. Анда уа биз гитчелигибизден билген  жомакъланы жигитлерини суратлары салыннгандыла, ол санда белгили Винни Пухну да. Бек тирилеге,  кёп окъугъанлагъа уа  саугъала да хазырланнган эдиле.

Светлана Викторовна  Алан Милнни, аны жомакъларыны жигитлерини юсюнден хапар айтхандан сора жарыкъ оюннга жол берилгенди. Къызчыкъла  бла жашчыкъла эки командагъа бешишер адам болуп юлешиннгендиле. Аланы бирлерини аты "Къаплан", экинчилерини да "Кенгуру" болгъанды. Тёреде болуучусуча, ала капитанланы да айыргъандыла. Бирсиле да, эки къауумгъа юлешинип,  тенглерине къайгъыргъандыла, къолдан келген болушлукъну да этгендиле.
   
Хар командагъа жомакъдан бир юзюк берилгенди. Аны къалгъанын а ала китапда болгъанындан эсе башхаракъ, кеслери оюм этгенча жазаргъа керек эдиле. Аны да къызчыкъла бла жашчыкъла тынгылы тамамлаялгъандыла. Командала "Назму къура"деген ишни да тап бардыралгъандыла.  Ахырында «Кенгуру»  хорлагъанды.

Ол кюн Милнни  чыгъармаларына кёре соруула да берилгендиле.  Былайда бек кёп билген эм тири къызчыкъланы атларын айтыргъа тийишлиди. Ала Гуртуланы Амина, Диналаны Камиладыла. Хар соруугъа экиси да кимден да терк эм тюз жууап бере эди. Китапны тынгылы окъугъанлары да кёрюнюп тура эди.

Библиотекада дагъыда бир огъурлу тёре барды - конкурсда хорлагъанлагъа татлы ашарыкъла  къурау. Ол саугъала  "Кенгуру" командагъа жетгенликге,  саабийле бары да биригип  татхандыла.  Тюбешиу анга къатышханланы барыны да эслеринде къалыр ючюн алагъа  жазыучуну китаплары берилгендиле.
-Быллай тюбешиулени биз  сабийлени окъургъа сюймекликлерин къозгъар мурат бла къурайбыз, аланы эслеринде  кёп зат къалгъанына, ала кёп затха да юйреннгенлерине ышанабыз,- дегенди Светлана Мамедова.

Холаланы Марзият.
Поделиться: