Жерлени сугъарыугъа – аслам эс

Быйыл Къабарты-Малкъарда эл мюлк жерлени сугъарыугъа жарым миллиард сом чакълы къоратыллыкъды. Белгилисича бизни регионда жерчилик  артыкъ уллу файда келтирлик сферагъа саналмайды. Аны себепли РФ-ни Эл мюлк министерствосу мелиорацияны хайыры бла къыралны экспорт онгларын кючлендирир умутда сынам регионнга Къабарты-Малкъарны сайлагъанды.

Алай бла, республиканы Правительствосу бла этилген келишимге тийишлиликде, быйыл эл мюлк жерлени сугъарыугъа ахча болушлукъ берилликди: «Россейни мелиорация комплексин айнытыу» программаны чеклеринде – 148,8, «Агропромышленность комплексни продукциясыны экспорту» деген федерал программа бла уа 349 миллион сом.

Бу сферада быйылгъа дери да аслам мадар этилгенди, деп белгилегендиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосунда. Сёз ючюн, былтыр сагъынылгъан эки программаны хайыры бла тийишли жумушлагъа 424,5 миллион сом къоратылгъанды. Ол ахчагъа тогъуз минг гектардан артыкъ жерде сугъарыу системала жангыртылгъандыла эмда гидротехника объектле ишленнгендиле.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: