Къауданны кюйдюрген хаталыды

Жаз башы жуукълаша башлагъаны бла жер-жерледе от тюшер деген къоркъуу бютюнда уллу болады. Кир-кипчикни, къауданны кюйдюрюп туруу, тийишли жорукъланы сансыз этиу игиликге келтирлик тюйюлдю. Сёз ючюн, быллай хата-палахланы кёбюсюню сылтауу адамланы жууапсызлыкъларындады.  

Бегирекда къоркъуулугъа уа сабанлада къургъакъ кырдыкны кюйдюрюуню санаргъа боллукъду. Бу жарсыу саулай къыралда окъуна энчи белгиленеди, кеси да дайым къайтарылып турады. Агъачлада ёртенлени сылтауу да асламысында ма олду. Аны къой, бир-бирледе от юйлеге жетеди, адам мюлкюне, табийгъатха да бек уллу хата салады.

Кёпле былай сагъыш этедиле: къауданны кюйдюрсек, аны семиртгичнича хайыры болады, иги тирлик алыргъа онг береди  деп. Алай ол а терс оюмду. Битимле адам улу жер башында чыкъгъынчы дери окъуна ёсюп тургъандыла, от салынырыгъын да излемей. Шёндю аны этгенле уа жерге хайыр келтирмейдиле, алай хауаны уа бек кирлендиредиле.

КъМР-ни Правительствосуну «Республиканы тийресинде къургъакъ битимлени кюйдюрюуге къажау мадарланы юсюнден» 2011 жылда 10 мартда къабыл этилиннген бегимине тийишлиликде, эркинлик берилмеген жерледе от этгенле административ неда уголовный жууапха тартыллыкъдыла.

Хурметли жамауат! Сабанлада неда агъачлада ёртенни эслесегиз, мычымай 01, 101 телефон номерле бла сёлешигиз.

Басмагъа Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: