Жазылыу – 2020

Окъуучуларыбызны санына къошулады
Хурметли  жамауат!
Жазылыу кампания бошалса да,  газетибизни тиражы аз-аздан ёсюп туруучуду. Алай  келген айны ал кюню уа бизни бютюнда къууандыргъанды. Не ючюн десегиз, биринчи февральдан «Заманны»  окъуучуларыны санына 130 адам къошулгъанды. Алагъа ыразылыгъыбызны билдиребиз.
Сагъынылгъан шарт игиди,  ол кёллендиреди. Бу  иш мындан ары да алай барлыгъына ышанабыз.  Аны ючюн, алыкъа  жетишалмай тура эсегиз, 25 февральгъа дери ана тилибизде чыкъгъан газетге  жазылсагъыз, аны 2 мартдан алып, окъуп башларыкъсыз.
Жазылыуну  тёрт айгъа багъасы – 464 сом  20 капек.

Поделиться: