Салыннган борчланы бийик даражада толтурургъа уста, ишлерине жюреклери бла берилген команда болушады

Насталаны Магомедни жашы Алисолтан къурулуш сферада уруннганлы элли жылгъа жууукъ болгъанды. Ол ишчиден кесини компаниясыны башчысына дери ёсгенди, КъМР-ни Парламентини 5-чи эм 6-чы чакъырылыуларыны  депутатыды, Бюджет, налогла эм финанс рынокла жаны бла комитетни башчысыны орунбасарыды.  КъМР-ни сыйлы къурулушчусуду.

Бюгюнлюкде ол таматалыкъ этген «АССО» компания Нальчикни жангы микрорайонунда  шёндюгю излемлеге келишген школну ишлете турады.  Биз да Алисолтан Магомедович бла къурулуш баргъан жерде тюбешип, школну башха объектлени арасында энчилигини, ол бу усталыкъ бла къалай кюрешип башлагъаныны, республикада бу сферада болумну юслеринден ушакъ бардыргъанбыз.

- Алисолтан Магомедович, бюгюннге дери да школну юсюнден «Заманда» жазыла тургъанды, алай окъуучуларыбыз аны объектледен энчилигин билирге сюерик болурла…

- Анга бир жанындан экспериментальный дерге да боллукъду. Къыралда ол ючюнчюдю, биринчи экиси Татарстанда бла Грозныйде ишленнгендиле.   Энчилиги недеди дегенде, мында къызланы бла жашланы, окъуу дерследен сора да, жашауда, юй турмушда керекли жумушлагъа юйретирикдиле.  Сёз ючюн, къызла тигиучю, чач къыркъыу, алача башха ишчи усталыкъла аллыкъдыла, алагъа керекли оборудование бла кабинетле боллукъдула.  Жашла уа столяр, слесарь, плотник, фрезеровщик дегенча  усталыкъланы энчиликлерин билликдиле. 

Саулукълары осал сабийчиклеге да къуралгъандыла энчи амалла. Арбачыкълада жюрюгенлеге лифт боллукъду, кирген жерден башлап  мекямны ючюнчю къатына дери кётюрюлюрча.

Гитчелеге бла таматалагъа энчи эки бассейн  барды. Бу жумуш а, кесигиз да ангылайсыз, къыйынды. Сууну тазалап, ариулап турургъа, фильтрация системаны ишлетирге тюшерикди. Алай бир зат да кеси аллына битип къалмайды, кюч салып, кюрешип турмасанг. Бассейнни уа биринчи кере къураргъа тюшгенди, болсада ол артыкъда магъаналыды. Мында окъурукъ сабийчикле саулукълу болурла, жюзерге юйренирле. Ким биледи, спорт бла кюрешип, чемпионла да чыкъсала  уа!

Спортзалла да гитчелеге бла таматалагъа энчидиле. Тышында стадион боллукъду – чабышырча жолчукълары, футбол майданы, волейбол, башха команда оюнлагъа жерлери бла да. Актовый залда 700 адам сыйынырыкъды, ашхана барды. Къысха айтханда, мында окъурукъ сабийчиклеге сукъланырчады. Жууукъ кезиуде быллай школла республикада кёп болурла деп ышанабыз, алай бюгюнлюкде уа ол жангызды.

- Сиз башчылыкъ этген компания асламында къаллай мекямла ишлетеди?

- Школла, сабий садла, маданият юйле дегенча социал эм культура объектлени, инженер инфраструктураны. Сёз ючюн, Зольск районда групповой водоводну ишлетиу жаны бла магъаналы, уллу жумушну бизни компаниягъа ышаннганларына  бек къууанама.

Энтта Нальчикде Кешоков орамда 43-чю мекямны да бизни компания ишлетгенди, бюгюнлюкде анда Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерство, башха ведомствола орналыпдыла. Анзорейде Лескен районну ара больницасын да белгилерге боллукъду.

Кёп къатлы жашау журтла ишлетмейбиз, нек деп сорургъа да боллукъса.  Жюрегим тартмагъан жумуш бла кюреширге сюймейме, алай республикада жашау журтла ишлетген компанияла кёп болгъанлары къууандырады.   

-  Къабарты-Малкъарда къурулуш сфераны айныууна къаллай багъа берирге боллукъду? Бир кезиуде ол тохтагъаннга ушай эди, бюгюнлюкде уа Нальчикде окъуна ненча объект битдирилип барады.

-  Экономиканы бир сферасы да кеси аллына айнымайды, ала барысы да бир бирлери бла байламлыдыла.  Къурулушда кемчиликле, жетишмеген жерле да болурла, алай заманнга кёре республикада бу жаны бла хал тапды.

Къайсы регионну да социал болумун къурулушну халына кёре тергейдиле. Къабарты-Малкъарда уа жангы объектле кёпдюле: ахыр жыллада ненча маданият юй, фельдшер   пункт, сабий сад ишленнгенди, ол санда тау районлада да. Ол а экономика, социал сфера тийишли даражада болгъанларына, жашау алгъа баргъанына шагъатлыкъ этеди. 

- Къурулушчу къыйын, аны бла бирге уа жууаплы ишди. Къыркъ жети жыл кюрешеме аны бла, дейсиз. Аны не ючюн сайлагъансыз? 

- Бизни заманда  сабийле лётчикле, космонавтла болургъа сюйгендиле, мен да алача сагъыш эте болур эдим, къурулушчу усталыкъ акъылымда да жокъ эди. Атам, жаннетли болсун, кеси да къурулушчу эди. Аскерге кетгинчи бираз окъуна ишле деп, бир жол мени биргесине элтгенди. Ма алай бла бу усталыкъ кесине тартханды. Кюндюз ишлеп, кече  техникумда окъуп, билим да алгъанма. Ал кезиуде кетерге деген акъылым да болгъанды, алай, кёресе, жашау кесича оноу этгенди.

Хау, къурулуш жууаплы ишди. Аны бла бирге уа ол сейир, аламат, башхалагъа ушамагъан усталыкъды. Алгъа объектни проектин, чертёжларын, документлерин кёрюп, ызы бла аны ишлетип, ахырында битгенин кёрсенг, кёлюнг бек кётюрюледи.

- Сабийледен ызыгъыздан баргъан а бармыды?

- Насыбыма, угъай, нек десенг, ючюсю да къызладыла, ала сюйген усталыкъланы сайлагъандыла. Тамата Лейля Элбрусну  тийресинде кесини  иши бла кюрешеди. Ортанчы Зульфия - юристди.  Жамиля уа,  Москвада окъууну бошап,  биргеме   ишлейди.

- Республикада сизни компаниягъа керекли усталыкълагъа юйретген бийик эм орта профессионал учрежденияла бардыла. Аланы бошагъанланы билимлери бу сферада шёндюгю излемлеге келишедиле деп айталлыкъмысыз?

-  Кезиуден-кезиуге  ишге жаш адамланы алыучубуз, аланы арасында уа   махтарча специалистле бардыла. Быйыл да беш жаш келгенди.  Аланы билимлерин, иш кёллюлюклерин, жангы затха юйренирге итиниулюклерин кёргенимде, сейирге къалгъанма. Солуу, ыйых кюн деп да къарамайдыла, айтханынгы жерге къондурмай толтурадыла, соруулары да кёп. Ала мында   сынау алгъандыла, объектге таматалыкъ этерге окъуна ышанырчады. 

Бюгюнлюкде ата-анала да ангылагъандыла, кабинет иш айныуну жолу болмагъанын. Сабийни жюреги тартмагъан, сюймеген ишге салыргъа, алай бла жашауун бузаргъа жарамайды. Жаш адамны излемлерине да тынгыларгъа керекди. 

 - Алисолтан Магомедович, республиканы ара шахарында, районлада да жангы мекямлагъа къарасанг, хар бирини да кесини энчилиги барды: ариу балконла, сейир архитектура оноула. Алгъынча тёрт къабыргъа салып, башын жабып къоймайдыла. Нальчик айырмалы, кесини энчи белгиси болгъан шахаргъа бурулур деп ышанырчамыды?

-   Ол  бюгюн да айырмалыды. Сёз ючюн, Ленин атлы проспектни алып къарасанг, Абхазия, Келишиулюк, Востокну аллында, 400-жыллыкъ майданла ансамбль къурайдыла, аланы темир жол вокзал бирге байлайды. Юйле да архитектураларына кёре бири бирине келишип, кёзню къууандырадыла.

Айтханынг да тюздю, къурулушчула хар объектде кеслерини ызларын, белгилерин къояргъа, архитектура энчиликлени къошаргъа кюрешедиле. Бу жумушланы качествосуна энчи эс бурулгъаны уа бютюнда магъаналыды.  Ма, сёз ючюн, школну аллында Отарланы Махти бек омакъ юй сюегенди: тышы, ичинде къуралгъан болумлары бла да. 

Алай шахарны планы болмаса, мекямла бир бирлери бла байланып, келишдирилип,   жарашдырылып ишлетилмеселе, не ариу юйню да сыфаты чыгъарыкъ тюйюлдю.

- Къурулушчу файдалы усталыкъмыды? Бизни ушагъыбызны окъугъан жаш адамлагъа аны бла кюрешигиз деп айталлыкъмысыз?

- Айтхан угъай, чакъыргъан этеме. Ол эр кишини ишиди. Адам бу усталыкъда кесин тапса, бир заманда да сокъуранырыкъ тюйюлдю.   Плиткамы саласа,  къабыргъамы сюртесе, ишинги ариу этсенг, адамла сени бирден бирге излерикдиле. 

Былайда «АССО» компанияда биргеме ишлеген жашланы атларын белгилерге сюеме. Ала барысы да профессионалла, иш кёллю, жигер адамладыла. Сёз ючюн,   прораб   Этезланы Руслан ишин билген, сюйген жашды. Сергей Кононов башчылыкъ этген  бригада уа   школну мурдор ташы салыннган кюнден  бери мындады, сау болсунла, аламат специалистледиле.  

 Алтууланы Мустафа битеулю соруула жаны бла орунбасарымды, ол къурулушну керекле бла жалчытыугъа жууаплыды, ишине кертичи, тюз адамды. Быллай махтау сёзлени кёплени юслеринден айтыргъа боллукъду: механиклерибиз, ташчыларыбыз,  башхала да кече-кюн демей къадалып кюрешедиле. Адам кеси аллына жукъ да эталлыкъ тюйюлдю, ма быллай уста, ишлерине жюреклери бла берилген команда себеплик этеди салыннган борчланы бийик даражада толтурургъа. 

 

Ушакъны Тикаланы Фатима бардыргъанды.
Поделиться: